Arvydas Stanislovaitis

 

 SPECIALIAJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

3.2. turėti praktinių ar vadybos įgūdžių visuomenės sveikatos srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimų ir bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas bei sugebėti juos taikyti savo darbe;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovauja gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, klinikos laboranto, vaistininko darbui, kontroliuoja jų darbą bei asmens sveikatos priežiūros atitikimą sveikatos priežiūros standartizacijos norminiams aktams ir asmens sveikatos priežiūros technologijoms, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų gydymą;

4.2. supažindina pavaldinius su Sveikatos priežiūros skyriaus ir sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais užtikrindamas tinkamų įstatymų, įsakymų vykdymą

4.3. konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba nukreipia pacientą pas specialistą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

4.4. tiria visus ypatingus atvejus sveikatos priežiūros skyriuje, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir skubiai apie informuoja pataisos namų vadovybę bei sveikatos priežiūros kontrolės institucijas užtikrindamas nuteistųjų sveikatos gerinimo paslaugas;

4.5. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros klausimus, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

4.6. užtikrina medicininio būtinumo principu pagrįstą vaistų vartojimą, užtikrindamas teisinga vaistų apskaita ir nurašymą;

4.7. dalyvauja paskirstymo ir drausmės komisijos darbe;

4.8. supažindina įstaigos direktorių su sanitarinių – higieninių taisyklių pažeidimais bei esančiais trūkumais, uždraudžia išduoti nekokybiškai paruoštą maistą, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

4.9. rengia ataskaitas apie Sveikatos priežiūros tarnybos darbo planų vykdymą, teikia informaciją Kalėjimų departamentui apie sveikatos priežiūros paslaugas ir statistinius duomenis, užtikrindamas tinkamą funkcijų ir uždavinių atlikimą;

4.10. teikia pasiūlymus Vilniaus pataisos namų pagrindinių priemonių planų bei rengia Sveikatos priežiūros tarnybos ketvirčio planus;

4.11. atleidžia nuo darbo, izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

4.12. rengia Sveikatos priežiūros skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus, supažindina skyriaus darbuotojus su pareigybių aprašymais;

4.13. organizuoja medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimą;

4.14. keičiasi informacija su kitais sveikatos sistemos subjektais pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų sveikatos klausimais;

4.15. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 5 d. 16:04