Rita Kuktienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 3.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

 3.2.išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, reikalavimus;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko gautus bendruosius dokumentus: registruoja, surūšiuoja ir pateikia pataisos namų direktoriui ir su rezoliucija paskirsto juos vykdytojams, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į pataisos namų Dokumentų valdymo sistemą (toliau DVS);

4.2. priima kurjerių paštu pateikiamą korespondenciją;

4.3. apskaito nuteistųjų siunčiamus uždarus laiškus į valstybės ar savivaldybių institucijas ir įstaigas, visuomenines organizacijas, tarptautines institucijas, užtikrina jų išsiuntimą pagal nustatytus terminus;

4.4. ne vėliau kaip kitą darbo dieną įteikia pataisos namuose gautą nuteistųjų korespondenciją inspektorei, tikrinančiai ir pristatančiai laiškus nuteistiesiems;

4.5. registruoja ir su pataisos namų direktoriaus rezoliucija perduoda vykdytojams gautus asmenų prašymus, skundus, pranešimus bei jiems siunčiamus atsakymus pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas pataisos namų dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paiešką. Kontroliuoja atsakymų parengimo terminus ir įrašo žymą apie įvykdymą;

4.6. rengia neįtrauktų į DVS reikalingų dokumentų registrų ir apskaitos žurnalų formas, surenka ir apibendrina informaciją apie dokumentų registrų ir apskaitos žurnalų poreikį skyriuje ateinantiems metams, jų skaičių ir apimtis, užtikrindamas, kad teisingai ir laiku būtų pateikti užsakymai šių registrų ir žurnalų gamybai;

4.7. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas pataisos namuose sudarytų ir jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.8. organizuoja pataisos namų padalinių antspaudų ir metalinių spaudų gavimą, naikinimą, tvarko jų apskaitą;

4.9. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale “EPP” ir tvarko jame įstaigos vardu gautą ir siunčiamą informaciją;

4.10. informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus dokumentų administravimo taisyklių pažeidimus, teikia pasiūlymus apie dokumentų būklės tobulinimą;        

4.11. reikalauja, kad dokumentai pataisos namuose būtų tvarkomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.12. vyresniajam raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:11