Rita Kuktienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, reikalavimus;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko gautus bendruosius dokumentus: registruoja, surūšiuoja ir pateikia pataisos namų direktoriui ir su rezoliucija paskirsto juos vykdytojams, užtikrindamas šių dokumentų įtraukimą į Dokumentų valdymo sistemą (toliau ‒ DVS);

4.2. priima kurjerių paštu pateikiamą korespondenciją;

4.3. ne vėliau kaip kitą darbo dieną įteikia įstaigoje gautą nuteistųjų korespondenciją darbuotojui, tikrinančiam ir pristatančiam laiškus nuteistiesiems;

4.4. rengia nepildomų DVS ir reikalingų dokumentų registrų bei apskaitos žurnalų formas, surenka ir apibendrina informaciją apie dokumentų registrų ir apskaitos žurnalų poreikį skyriuje ateinantiems metams, jų skaičių ir apimtis, užtikrindamas, kad teisingai ir laiku būtų pateikti užsakymai šių registrų ir žurnalų gamybai;

4.5. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale “EPP” ir tvarko jame įstaigos vardu gautą informaciją;

4.6. rengia išrašus iš DVS pildomų registrų;

4.7. informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus dokumentų administravimo taisyklių pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl dokumentų apskaitos tobulinimo;

4.8. reikalauja, kad dokumentai pataisos namuose būtų tvarkomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.9. organizuoja saugomų Veiklos organizavimo skyriuje dokumentų bylų tvarkymą;

4.10. raštinės administratoriui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:20