Marina Briankina

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2.išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, reikalavimus;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko pataisos namuose gautus iš kitų institucijų ir įstaigų teisės aktus:

registruoja, teikia pataisos namų direktoriui rezoliucijai parašyti, supažindina pasirašytinai vykdytojus ar reikalingus asmenis; pagal paskirstymą daugina ir perduoda pataisos namų padaliniams;

žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus;

4.2. suformuoja dokumentus siuntimui ir siunčia elektroniniu paštu, per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemąE.- pristatymas bei Dokumentų valdymo sistemos (DVS) priemonėmis;

4.3. tvarko siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus: patikrina ar teisingai parengti dokumentai, registruoja, ir išsiunčia, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas pataisos namų dokumentų apskaitos sistemoje;

4.4. siekdamas, kad išsiunčiami dokumentai būtų tinkamai parengti ir apskaityti, teikia darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

4.5. DVS (dokumentų valdymo sistemos) priemonėmis tvarko pataisos namų direktoriaus priimtus teisės aktus:

registruoja ir DVS priemonėmis supažindina vykdytojus ir reikalingus asmenis;

žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus;

4.6. informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus dokumentų administravimo taisyklių pažeidimus, teikia pasiūlymus apie dokumentų būklės tobulinimą;        

4.7. raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:13