Marina Briankina

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJO

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą, reikalavimus;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko pataisos namuose gautus iš kitų institucijų ir įstaigų teisės aktus:

4.1.1. Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis registruoja, teikia pataisos namų direktoriui rezoliucijai parašyti;

4.1.2. DVS žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus;

4.2. tvarko siunčiamą tarnybiniu paštu ir bendrąją korespondenciją: rūšiuoja, Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruoja, pildo registrus (jeigu siunčiama registruotu laišku), ženklina vokus ir išsiunčia DVS priemonėmis, per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E.- pristatymas, elektroniniu paštu arba paštu;

4.3. tvarko siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus: patikrina ar teisingai parengti dokumentai, registruoja, ir išsiunčia, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas pataisos namų dokumentų apskaitos sistemoje;

4.4. tvarko priskirtas Veiklos organizavimo skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas;

4.5. rengia išrašus iš DVS pildomų registrų;

4.6. siekdamas, kad išsiunčiami dokumentai būtų tinkamai parengti ir apskaityti, teikia darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

4.7. informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus dokumentų administravimo taisyklių pažeidimus, teikia pasiūlymus apie dokumentų būklės tobulinimą;

4.8. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.9. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:24