Leonid Novik

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, tiksliai ir tvarkingai pildyti, rengti ir įforminti dokumentaciją;

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja 2-ojo saugumo valdymo skyriaus pareigūnus suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo klausimais;

4.2. teikia rekomendacijas 2-ojo saugumo valdymo skyriaus pareigūnams, organizuojant atvykstančių ar išvykstančių suimtųjų ir nuteistųjų paskirstymą į Priėmimo-paskirstymo skyriuje esančias laikino laikymo kameras bei paskirstant juos į kameras;

4.3. stebi suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Vilniaus PN elgesį jų buvimo vietose, pagal savo kompetenciją nagrinėja žodinius bei raštiškus suimtųjų bei nuteistųjų nusiskundimus, prašymus, numato priemones trūkumams pašalinti;

4.4. teikia rekomendacijas, sprendžiant suimtųjų ir nuteistųjų adaptacijos sunkumus, sprendžiant iškilusius konfliktus;

4.5. kaupia, analizuoja, turimą bei teikiamą informaciją apie įvykius, asmenis, laikomus įstaigoje, ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui bei apie tai informuoja kompetentingus pareigūnus;

4.6. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui;

4.7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl įstaigoje veikiančių kompiuterinių sistemų tobulinimo;

4.8. savo veiksmais ir elgesiu nežemina suimtųjų ir nuteistųjų garbės ir orumo, siekiant nepažeisti žmogaus teisių;

4.9. tiksliai ir laiku vykdo paskirtas užduotis, užtikrinant 2 - ojo saugumo valdymo skyriaus keliamų užduočių tinkamą vykdymą;

4.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 23 d. 16:00