Gintas Kaušinis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.4. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.5. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. aiškina suimtiesiems ir nuteistiesiems vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, jų teises ir pareigas, siekiant užkardyti galimus drausmės pažeidimus, bei kontroliuoja, kad suimtieji ir nuteistieji vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių;

5.2. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų asmens kratas, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, nustatyta teisės aktų tvarka fiksuoja informaciją apie atliktas kratas ir apžiūras. Taip pat atlieka kontrolines kratas ir technines apžiūras, siekdamas surasti ir paimti daiktus, nenumatytus suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašuose, bei užfiksuoti įstaigos turto gadinimo atvejus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas;

5.3. praveda pokalbius su suimtaisiais ir nuteistaisiais, linkusiais pabėgti, užpulti, įtrauktais į sustiprintos priežiūros sąrašą, siekdamas kaupti bei perteikti kitiems darbuotojams informaciją apie riziką, susijusią su šių asmenų elgesiu;

5.4. nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus savo kompetencijos ribose, siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas;

5.5. pagal savo kompetenciją padeda suimtiesiems ar nuteistiesiems spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus: nedelsdamas informuoja Sveikatos priežiūros skyrių ar SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai arba SVS specialistą (budinčiajai pamainai) apie ūmius suimtųjų ar nuteistųjų sveikatos sutrikimus ar neadekvatų elgesį, atskirais atvejais lydi suimtuosius ar nuteistuosius į Sveikatos priežiūros skyrių;

5.6. padeda suimtiesiems ar nuteistiesiems realizuoti jų teises, susijusias su pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimu, siuntinių, laiškų ir smulkiųjų paketų gavimu: teikia reikalingą informaciją, padeda parašyti prašymus dėl pirmiau minėtų teisių realizavimo, padeda spręsti kylančias problemas;

5.7. pagal galimybes (kompetenciją), vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, padeda spręsti įvairaus pobūdžio suimtųjų ar nuteistųjų asmenines, socialines problemas (klausimus), siekdamas užtikrinti savalaikį problemos arba klausimo sprendimą, taip pat nurodo suimtajam ar nuteistajam specialistą, kompetentingą išspręsti problemą;

5.8. stebi ir vertina jam priskirtos suimtųjų ir nuteistųjų grupės mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją, priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie suimtųjų ir nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja SVS vyriausiąjį specialistą (atsakingą už dinaminės priežiūros vykdymą), SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) arba SVS viršininką;

5.9. vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuodamas autoagresinio elgesio pavojaus ženklus. Nustatęs galimą autoagresinio elgesio riziką, nedelsdamas informuoja psichologus arba Krizių įveikos komandos narius;

5.10. siekiant išvengti ir laiku pašalinti konfliktines situacijas, stebi suimtųjų ir nuteistųjų elgesį ir jų bendravimo ypatumus, kilus konfliktui, aiškinasi konfliktą lėmusias priežastis bei vykdo tarpininko funkciją, užtikrindamas konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

5.11. domisi suimtųjų ir nuteistųjų užimtumu, skatina juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse. Kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimą įstaigos teritorijoje vykdomuose mokymuose bei socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos užsiėmimuose. Kontroliuoja suimtųjų ar nuteistųjų dalyvavimą įvairiose akcijose, renginiuose ir pan.;

5.12. veda suimtuosius ir nuteistuosius iš anksto suderintas vietas (koplyčią, laisvalaikio užimtumo patalpas, į kiemą ir pan.), kontroliuoja nuteistųjų išvedimą į darbą (grąžinimą į kameras po darbo), siekiant užkardyti galimus vidaus tvarkos pažeidimus;

5.13. kontroliuoja nuteistųjų išvedimą į darbą (parvedimą iš darbo), siekiant užtikrinti nustatytos vidaus tvarkos laikymąsi;

5.14. kontroliuoja dienotvarkės reikalavimų laikymąsi, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą, pasivaikščiojimą, išvedimą pas Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojus, į dušą, susitikimui su pareigūnais ir kitas teisės aktuose numatytas priemones, siekiant užtikrinti nustatytos vidaus tvarkos laikymąsi;

5.15. renka, fiksuoja ir nustatyta tvarka perduoda SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) arba SVS viršininkui dinaminės priežiūros procesui reikšmingą informaciją, siekdamas laiku bei tinkamai išspręsti iškilusias problemas ar klausimus;

5.16. ypatingų situacijų atvejais (suimtajam ar nuteistajam užpuolus darbuotoją, bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais), reikalaujančiais papildomų pajėgų, įjungia aliarmo signalą, pranešą apie įvykio vietą SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) arba SVS specialistui (budinčiajai pamainai) ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių suimtųjų ir nuteistųjų neteisėtiems veiksmams nutraukti;

5.17. ypatingų situacijų metu atvyksta per kuo trumpesnį laiką, siekdamas sustiprinti SVS budinčiosios pamainos pareigūnų pajėgas bei padėti lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

5.18. esant būtinumui, konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, užtikrindamas teisės aktuose nustatytos konvojavimo tvarkos laikymąsi ir tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą.

5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio SVS viršininko, SVS vyriausiojo specialisto (atsakingo už dinaminės priežiūros vykdymą) ir SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 10:05