Viktorija Verbliauskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimus, įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus, būti susipažinusiam su teisės aktais , reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;

3.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu “Microsoft Office” programiniu paketu;

3.6. turėti gerus bendravimo, bendradarbiavimo, darbo koordinavimo ir organizacinių įgūdžius;

3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekdamas padėti pataisos namų direktoriui darbo organizavimo klausimais, reguliuoja pataisos namų darbuotojų ir kitų asmenų priėmimą pas pataisos namų direktorių;

4.2. užtikrindamas, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręsti telefonu besikreipiančių asmenų keliami klausimai, prireikus telefonu besikreipiantiems asmenims trumpai ir suprantamai paaiškina:

o ar pataisos namai kompetentingi nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

o kokius dokumentus ir kaip reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;

o į kurią instituciją asmuo turėtų kreiptis, jeigu pataisos namai nekompetentingi nagrinėti jo prašymo ir pagal galimybes nurodo tos institucijos adresą ir telefono numerį;

o nurodo pataisos namų darbuotojus, į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pareigas, tarnybinių telefonų numerius;

4.3. pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja pataisos namai ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;

4.4. užtikrindamas sklandų darbo organizavimą, operatyviai ir kvalifikuotai teikia pataisos namų direktoriui jo prašomą informaciją;

4.5. rengia pranešimų tekstus ir informaciją, talpinamą administracinio pastato stenduose ir pataisos namų interneto svetainėje, užtikrindamas teisės aktų nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms vykdymą bei pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą;

4.6. rengia sudarytų darbo grupių ir komisijų (išskyrus nuolat veikiančių ir turinčių savo sekretorius) posėdžių ar pasitarimų protokolus, pataisos namų vadovybės ir pataisos namų padalinių vadovų pasitarimų protokolus;

4.7. teisės aktų nustatytais terminais rengia pataisos namų metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

4.8. rengia rizikos veiksnių sąrašus, kuriuos nustatyta tvarka teikia įstaigos administracijos padalinių vadovams pagal kompetenciją ir direktoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį, sudaro rizikos veiksnių valdymo svarbos žemėlapius ir nustatyta tvarka teikia juos įstaigos vadovui, rengia rizikos valdymo planų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinti.

4.9. kasmet rengia pataisos namų įslaptintos dokumentacijos planų ir jų papildymų sąrašų, įslaptintų dokumentų registrų sąrašų projektus ir teikia juos svarstyti pataisos namų Specialiajai ekspertų komisijai, derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei tvirtinti pataisos namų direktoriui, užtikrindamas tinkamą pataisos namų dokumentų tvarkymą ir valdymą visose jo veiklos srityse ir bylų sudarymą;

4.10. siekdamas užtikrinti įslaptintų bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę, pagal pataisos namų įslaptintos dokumentacijos planus (ar kt. nustatytus bylų apskaitos dokumentus) iš pataisos namų padalinių surenka ir atitinkamų metų įslaptintos dokumentacijos planų suvestinėse surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas įslaptintas bylas;

4.11. kontroliuoja įslaptintos dokumentacijos planų taikymą pataisos namų padaliniuose, užtikrindamas tinkamą pataisos namų dokumentų valdymą;

4.12. teisės aktų nustatytais terminais rengia įslaptintų dokumentų inventorizacijos aktus pataisos namuose, kuriuos teikia tvirtinti įstaigos direktoriui;

4.13. dalyvauja pataisos namų Specialiosios ekspertų komisijos darbe, rengia jos posėdžių protokolus, užtikrindamas tinkamą šios komisijos dokumentacijos tvarkymą;

4.14. registruoja pataisos namų gautus, siunčiamus ir vidaus administravimo įslaptintus dokumentus pagal įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus;

4.15. atrenka pataisos namų įslaptintus dokumentus išslaptinti arba pratęsti dokumentų išslaptinimo terminą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka slaptumo žymų, įslaptinimo terminų keitimo ir dokumentų išslaptinimo procedūras;

4.16. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos laikmenų, kuriomis disponuoja pataisos namai, administravimą ir kontrolę: laikmenų žymėjimą ir žymėjimo pakeitimus, apskaitą, paskirstymą ir perdavimą laikmenų naudotojams, siuntimą ar perdavimą, gavimą, saugojimą, slaptumo žymų keitimą, laikmenų patikrinimo vykdymą. Taip pat teikia siūlymus pataisos namų Specialiajai ekspertų komisijai dėl toliau netinkamų laikmenų naikinimo, organizuoja laikmenose esančios informacijos neatkuriamą trynimą, laikmenų naikinimą;

4.17. atsako už tai, kad paslapčių subjektai būtų laiku informuojami apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimą ar įslaptinimo termino pratęsimą;

4.18. atrenka pataisos namų įslaptintus dokumentus naikinti, organizuoja įslaptintų dokumentų naikinimo procesą įstaigoje: kartu su pataisos namų Specialiąja ekspertų komisija atlieka naikinti atrinktų dokumentų vertės ekspertizę ir rengia įslaptintų dokumentų naikinimo aktus, kuriuos teikia derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, o suderinus – tvirtinti pataisos namų direktoriui;

4.19. pagal vykdomas funkcijas sudaro ir tvarko skyriaus įslaptintų dokumentų ir jų registrų bylas, nustatytas dokumentacijos planuose, bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

4.20. daugina įslaptintus dokumentus ir kontroliuoja, kad jie būtų pateikiami dauginti laikantis įslaptintos informacijos administravimo taisyklių reikalavimų;

4.21. specialistui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.22. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus,   direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, ir skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:10