Rimantas Valaitis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3. žinoti šaunamųjų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

4.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, mokėti kaupti,

sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą įstaigos darbą;

5.2. dalyvauja budinčiosios pamainos instruktaže, sutikrina pareigūnus pagal paskirstymo į postus žiniaraštį, tikrina pareigūnų aprangą ir išvaizdą bei tikrina budinčios pamainos pasirengimą tarnybai, siekiant efektyviai organizuoti jaunesniųjų specialistų tarnybą;

5.3. kontroliuoja bei duoda nurodymus priežiūros postuose tarnybą atliekantiems pareigūnams dėl sustiprintos priežiūros, ypatingai stebimų bei įskaitose įrašytų suimtųjų ir nuteistųjų priežiūros, siekiant užkirsti kelią ir kompleksiškai mažinti kriminogeniniu požiūriu rizikingas elgesio apraiškas;

5.4. esant pagrindui, duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams panaudoti specialiąsias priemones prieš suimtuosius ir nuteistuosius, siekiant užkardyti režimo pažeidimus;

5.5. tikrina apsaugos ir priežiūros postus (dieną – ne rečiau kaip 2 kartus, nakties metu – ne rečiau kaip 3 kartus), nustatytus trūkumus fiksuojant tarnybinėje dokumentacijoje, siekiant kontroliuoti pareigūnų tarnybos atlikimą;

5.6. vykdo šaunamųjų ginklų, šaudmenų, specialiųjų, ryšio ir kitų priemonių išdavimą ir apsaugą, siekiant užtikrinti tinkamą jų apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

5.7. dalyvauja maisto suimtiesiems ir nuteistiesiems dalinime, užtikrinant savalaikį nustatyto maisto davinio suimtiesiems ir nuteistiesiems išdavimą;

5.8. užtikrina patalynės ir kitų daiktų išdavimą ir atidavimą į sandėlį, suimtiesiems ir nuteistiesiems atvykus, išvykstant konvojumi arba paleidžiamiems asmenims į laisvę, siekiant užtikrinti įstaigos materialinių vertybių saugojimą;

5.9. kontroliuoja atvykstančių į įstaigą ir išvykstančių iš jos suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos pildymą priėmimo ir paskirstymo skyriuje, užtikrinant tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą ir išleidimą;

5.10. organizuoja, kontroliuoja ir esant poreikiui atlieka išvykstančių, laikomų įstaigoje ir atvykstančių į įstaigą suimtųjų ir nuteistųjų bei jų daiktų kratas, siekiant užkardyti daiktų, kuriuos nėra leidžiama turėti, patekimą bei disponavimą;

5.11. suimtajam ar nuteistajam pareiškus žodinius nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas pagal savo kompetenciją, užtikrindamas teisės aktų laikymąsi;

5.12. esant pagrindui surašo tarnybinius pranešimus dėl padarytų drausmės pažeidimų, vykdo individualų darbą su režimo reikalavimų bei vidaus tvarkos pažeidėjais, aiškinasi padarytų pažeidimų priežastis;

5.13. SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) atostogaujant, turint nedarbingumo pažymėjimą ar esant kitoms aplinkybėms (kvalifikacijos kėlimas, mokslai ir pan.), kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vykdo vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) funkcijas;

5.14. supažindina naujai priimtus dirbti pareigūnus su įstaigos įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei pareigūnų darbo ypatumais, siekiant suteikti jiems tarnybai būtiną praktinę bei metodinę pagalbą;

5.15. skiria užduotis pavaldiems pareigūnams ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.16. tiksliai ir tvarkingai, pagal teisės aktų reikalavimus, ruošia tarnybinius dokumentus ir kontroliuoja pavaldžių pareigūnų pateikiamą bei pildomą tarnybinę dokumentaciją, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.17. nustato priežastis, kodėl pareigūnai ir darbuotojai yra įstaigos teritorijoje ne darbo metu, siekiant užtikrinti įstaigos saugumą bei kontroliuoti asmenų buvimą ir esamą padėtį įstaigoje;

5.18. paima pinigus, vertingus daiktus ir kitus daiktus, kuriuos suimtiesiems ir nuteistiesiems turėti nėra leidžiama pagal pareigūnų, paėmusių juos, protokolą, ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus poilsio ir švenčių dienomis) perduoda juos saugojimui ir apie tai įrašo specialiame žurnale, siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių saugojimą;

5.19. periodiškai tikrina Vilniaus pataisos namų draudžiamąsias zonas bei kitas teritorijos vietas, kur yra didžiausia tikimybė pabėgti, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę įstaigoje;

5.20. esant poreikiui, laikantis teisės aktų reikalavimų, konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą;

5.21. esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.22. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį ir SVS viršininko bei SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 10:01