Romualdas Sinkevičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.4. žinoti šaunamųjų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

4.5. gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja budinčiosios pamainos pareigūnams – skiria užduotis pavaldiems pareigūnams ir kontroliuoja jų vykdymą, instruktuoja budinčiosios pamainos pareigūnus, nuolat kontroliuoja jų veiksmus bei duoda konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti. Imasi priemonių pastebėtiems ryšio ir signalizacijos, inžinerinių – techninių priemonių gedimams pašalinti, siekiant efektyviai organizuoti tarnybos darbą ir užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų, lankytojų saugumą;

5.2. kontroliuoja, kad pareigūnai tiksliai ir pagal nustatytas taisykles tvarkytų tarnybinę dokumentaciją, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.3. priimant budėjimą tikrina, ar grąžinti visi tarnybai išduoti šaunamieji ginklai bei šaudmenys taip pat tikrina, ar ginklai išvalyti. Jeigu tarnybai naudojami šaunamieji ginklai ir šaudmenys negrąžinti, nedelsiant apie tai informuoja įstaigos direktorių ir organizuoja jų paiešką, užtikrinant tinkamą jų laikymą ir naudojimą;

5.4. užtikrina tinkamą kardomosios priemonės - suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą, tiksliai ir nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo bei kitų poįstatyminių teisės aktų reikalavimų bei pagal savo kompetenciją užtikriną jų vykdymą laiku, siekiant nepažeisti įstatymais suimtiesiems ir nuteistiesiems suteiktų teisių;

5.5. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nustatyta tvarka informuoja reikiamas institucijas apie ypatingus įvykius įstaigoje. Kiekvieną dieną, baigiant budėjimą, elektroniniu ryšiu informuoja Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie ypatingus įvykius įstaigoje ir paimtus daiktus, kuriuos nėra leidžiama turėti nuteistiesiems ir suimtiesiems, bei kitą nustatytą informaciją, siekiant rinkti tikslius statistinius duomenis;

5.6. žino apie įstaigos kriminogeninę būklę, bei apie jos pokyčius laiku praneša įstaigos vadovybei, siekiant tinkamai ir laiku reaguoti į įvykius galinčius sutrikdyti įstaigos veiklą;

5.7. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, užtikrinant tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą ir paleidimą;

5.8. imasi priemonių užkardyti suimtųjų ir/ar nuteistųjų neteisėtus veiksmus, grupinį nepaklusnumą, pabėgimą ar kitokius ypatingus įvykius, siekiant užkardyti galimus drausmės pažeidimus;

5.9. organizuoja konvojų į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, siekdamas užtikrinti Konvojavimo taisyklių nuostatų vykdymą;

5.10. kontroliuoja įėjimo (išėjimo) ir įvažiavimo (išvažiavimo) į įstaigą leidimų režimą, organizuoja į įstaigą įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą, užtikrina į įstaigą atvykstančių lankytojų saugumą, nustato priežastis dėl kurių darbuotojai yra įstaigos teritorijoje pasibaigus darbo laikui, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir sklandų įstaigai keliamų tikslų įgyvendinimą;

5.11. kviečia Sveikatos priežiūros skyriaus personalą suteikti suimtiesiems ir nuteistiesiems neatidėliotiną medicinos pagalbą specialiųjų priemonių panaudojimo atveju, užtikrinant įstaigoje laikomų asmenų teisę gauti medicininę pagalbą;

5.12. užtikrina įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės vykdymą, organizuoja kratas bei technines apžiūras pagal įstaigos direktoriaus įsakymą dėl apsaugos ir priežiūros vykdymo, siekiant užtikrinti tvarką bei efektyviai užkardyti daiktų, kuriuos nėra leidžiama turėti, patekimą;

5.13. nagrinėja skubiai spręstinus suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus ir pareiškimus, siekiant užtikrinti teisės aktų vykdymą;

5.14. periodiškai tikrina įstaigos vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems ir nuteistiesiems pabėgti, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų uždarymą į drausmės izoliatorių (kamerų tipo patalpas) bei kontroliuoja laikymo sąlygas jose, užtikrinant tinkamą teisės aktų laikymąsi;

5.15. dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų maitinimo metu, siekiant užtikrinti paruošto maisto išdavimą pagal nustatytas normas;

5.16. išduoda ir prima ginklus, šaudmenis bei specialiąsias ir ryšio priemones, siekiant efektyviai organizuoti pamainos darbą ir užtikrinti darbuotojų saugumą;

5.17. posto užpuolimo metu arba susidarius ypatingoms aplinkybėms, organizuoja įstaigos apsaugos ir priežiūros pastiprinimą budinčiosios pamainos pajėgomis ir imasi neatidėliotinų priemonių, numatytų Bendrų veiksmų, susidarius ypatingai situacijai laisvės atėmimo vietų įstaigoje, plane bei Vilniaus pataisos namų ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, siekiant užtikrinti tvarką bei užkardyti galimus drausmės pažeidimus;

5.18. kontroliuoja, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję suimtieji ir nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikalstamas veikas, siekiant užkardyti galimus pabėgimus ir teisės pažeidimus;

5.19. kontroliuoja nuteistuosius, paliktus Vilniaus pataisos namuose atlikti ūkio darbus ir dirbančius gamybos sektoriuose jų darbo ir gyvenamose vietose, užtikrina jų išvedimą į darbą ir grąžinimą iš darbo vietų, užtikrinant izoliacijos reikalavimus ir draudžiamų daiktų patekimą;

5.20. kontroliuoja pareigūnų tarnybą postuose (dieną ne rečiau kaip 2 kartus, nakties metu ne rečiau kaip 3 kartus), siekiant kontroliuoti pareigūnų tarnybos atlikimą;

5.21. laikosi saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su ginklu taisyklių, esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą teisės aktais numatytais atvejais ir tvarka, siekiant suvaldyti kriminogeninę būklę;

5.22. pasirašytinai supažindina pavaldžius budinčiosios pamainos pareigūnus su jų pareigybių aprašymais ir kita reikiama dokumentacija;

5.23. įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį bei SVS viršininko pavedimu vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:57