Konstantinas Pavliukas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. gerai žino bei vykdo savo tarnybines pareigas;

5.2. rengia įsakymų dėl apsaugos vykdymo ir Apsaugos postų žiniaraščių projektus;

5.3. rengia Vilniaus pataisos namų apsaugos budinčiosios pamainos darbo grafiką ketvirčiui ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.4. nedelsiant informuoja SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) bei budinčiosios pamainos pareigūnus apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.5. žino pataisos namų objektų, apsaugos postų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.6. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.7. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.8. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas;

5.9. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) ir SVS viršininkui bei patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų žiniaraštyje;

5.10. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.11. sužinojęs apie įstaigoje laikomų asmenų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) ir SVS viršininkui, imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

5.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų (suimtųjų) asmens kratas ar apžiūras bei užtikrina kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentų (aktų, protokolų ir pan.) surašymą;

5.13. sutikrina ginklinėje esančių spintų, seifų, metalinių dėžių skaičių, taip pat antspaudų numerius, kuriais jie užantspauduojami, su ginklinės inventoriaus aprašu;

5.14. priimant ginkluotę, sutikrina ginklų ir šaudmenų kiekį su įrašais Ginkluotės išdavimo ir priėmimo žurnale, asmeniškai patikrina ginklų, šaudmenų techninę būklę bei švarą;

5.15. išduoda budinčiosios pamainos pareigūnams tarnybai skirtus ginklus, šaudmenis, specialiąsias ir ryšio priemones, o baigus tarnybą, jas priima bei patikrina jų būklę ir skaičių;

5.16. supažindina naujai priimtus dirbti pareigūnus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos pareigūnų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

5.17. tarnybos metu kontroliuoja, kad budinčiosios pamainos pareigūnai nepažeidinėtų tarnybinės uniformos dėvėjimo taisyklių;

5.18. keičiantis pareigūnų budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio specialisto (apsaugai) pranešimą apie tarnybą apsaugos postuose bei atsižvelgęs į pranešimo turinį paskirsto konkrečias užduotis budinčiosios pamainos pareigūnams;

5.19. žino apsaugos budinčiosios pamainos pareigūnų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, vadovauja jų veiksmams;

5.20. tikrina budinčiosios pamainos pareigūnų tarnybą, apie patikrinimo rezultatus praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos). Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų žiniaraštyje;

5.21. atsako už saugomų objektų apsaugą, sargybos kovinę parengtį ir tai, kaip apsaugos budinčiosios pamainos pareigūnai vykdo savo tarnybines pareigas, išduotų tarnybai ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, saugaus elgesio su ginklu taisyklių vykdymą;

5.22. tarnybos metu turi su savimi tarnybinį ginklą, būna pasirengęs atremti galimą sargybos patalpų užpuolimą;

5.23. žino sargybos užduotis, jų vykdymo ypatumus ir tvarką;

5.24. užtikrina saugų tarnybinių ginklų užtaisymą bei šovinių išėmimą;

5.25. užtikrina, kad apsaugos pareigūnai žinotų savo tarnybines pareigas. Keisdamas apsaugos pareigūnus postuose, tikrina kaip jie žino ginklo panaudojimo tvarką ir saugomo objekto apsaugos ypatumus;

5.26. gavęs apsaugos posto aliarmo signalą, imasi neatidėliotinų veiksmų ir apie tai praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos);

5.27. nedelsdamas vyksta į apsaugos postą, jeigu gautas apsaugos pareigūno iškvietimas arba nustatytu laiku iš apsaugos posto nepranešama apie tarnybos eigos rezultatus;

5.28. esant tarnybiniam būtinumui, perskirsto apsaugos pareigūnus postuose arba nušalina juos nuo tarnybos. Apie tai praneša SVS vyriausiajam specialistui (budinčiosios pamainos) ir padarytus pakeitimus įrašo apsaugos postų žiniaraštyje;

5.29. esant tarnybiniam būtinumui, atlieka SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai), SVS specialisto (budinčiajai pamainai) ar priežiūros budinčiosios pamainos vyresniojo pareigas;

5.30. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.31. užtikrina tinkamą pataisos namų direktoriaus įsakymu priskirtų aptarnaujamų objektų būklę;

5.32. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.33. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

5.34. vykdo kitas pataisos namų direktoriaus patvirtintas nuolatinio pobūdžio SVS funkcijas bei įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 17:09