Irmantas Kračka

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.6. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nesant pataisos namuose direktoriaus, jo pavaduotojų bei SVS viršininko vadovauja pareigūnams, siekiant užtikrinti tinkamą pataisos namų apsaugą ir įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą;

5.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.3. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.4. rengia Vilniaus pataisos namų priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos darbo grafiką ketvirčiui;

5.5. priima sprendimus dėl nuteistųjų (suimtųjų) laikino izoliavimo, kol nėra pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno;

5.6. esant tarnybiniam būtinumui, duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams įstaigoje laikomų asmenų atžvilgiu panaudoti psichinę ir (ar) fizinę prievartą bei specialiąsias priemones;

5.7. nesant atsakingo SVS pareigūno ir specialisto (budinčiajai pamainai) dalyvauja pareigūnams perduodant ir priimant priežiūros postus pataisos namų uždarojoje zonoje;

5.8. užtikrina, kad asmenys, neturintys nustatyto pavyzdžio leidimų, nepatektų į pataisos namų teritoriją;

5.9. organizuoja į pataisos namus įeinančių ir iš jų išeinančių asmenų (išskyrus teisės aktuose numatytus asmenis) daiktų patikrinimų ir šių asmenų apžiūrų atlikimą;

5.10. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius ar kitus ypatingus įvykius teisės aktų nustatyta tvarka bei laiku praneša pataisos namų vadovybei ir kitiems pareigūnams;

5.11. vadovauja pareigūnų budinčiajai pamainai, kontroliuoja budinčiosios pamainos pareigūnų veiksmus bei duoda jiems konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti;

5.12. nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už dinaminę nuteistųjų priežiūrą, vadovauja dinaminės priežiūros specialistams;

5.13. supažindina budinčiosios pamainos pareigūnus su jų tarnybinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais bei reikalauja, kad minėti pareigūnai juos gerai žinotų;

5.14. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės laikymąsi, laiku organizuoja sutartinių garsinių signalų ir komandų perdavimą įstaigoje laikomiems asmenims;

5.15. tvarko SVS dokumentaciją;

5.16. priima sprendimą dėl nuteistųjų (suimtųjų) neplaninio konvojavimo į valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas;

5.17. organizuoja kratų bei apžiūrų, numatytų Priežiūros paros žiniaraštyje, atlikimą;

5.18. vadovauja nustatant ir sulaikant nuteistuosius (suimtuosius) pažeidusius nustatytus režimo reikalavimus bei nustatyta tvarka fiksuoja jų padarytus režimo reikalavimų pažeidimus;

5.19. vadovauja nustatant įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.20. priima į pataisos namus atvykusius nuteistuosius (suimtuosius);

5.21. nagrinėja skubiai spręstinus nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, skundus ir pareiškimus;

5.22. nustato priežastis, dėl kurių darbuotojai yra pataisos namų teritorijoje pasibaigus jų darbo laikui ir apie tai praneša SVS viršininkui;

5.23. periodiškai tikrina pataisos namų administracines, drausmės grupės ir kamerų tipo patalpas;

5.24. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.25. vadovauja užtikrinant tvarką pataisos namuose masinių renginių (koncertų, susirinkimų, maitinimo ir kt.) metu;

5.26. organizuoja transporto priemonių bei įstaigoje besilankančių asmenų palydą pataisos namų teritorijoje;

5.27. organizuoja nuteistųjų perkėlimą į kamerų tipo patalpas ir drausmės grupę bei paleidžiant juos iš šių patalpų;

5.28. dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

5.29. tikrina apsaugos ir priežiūros postus (dieną – ne rečiau kaip vieną kartą, nakties metu – ne rečiau kaip du kartus). Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiuose;

5.30. organizuoja pastebėtų apsaugos, ryšio, vaizdo stebėjimo sistemų ir inžinerinių - techninių priemonių gedimų šalinimą;

5.31. baigus budėjimą apie pataisos namų kriminogeninę būklę bei budėjimo metu paimtus daiktus, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, ar kitus ypatingus įvykius praneša įstaigos vadovybei bei Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos atsakingiems pareigūnams;

5.32. keičiantis pareigūnų budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio PNDBP pranešimą apie tarnybą bei atsižvelgęs į pranešimo turinį paskirsto konkrečias užduotis budinčiosios pamainos pareigūnams;

5.33. esant tarnybiniam būtinumui, informavęs pataisos namų vadovybę bei SVS viršininką, perskirsto apsaugos ir priežiūros pareigūnus postuose arba nušalina juos nuo tarnybos. Padarytus pakeitimus įrašo Apsaugos postų ir Priežiūros paros žiniaraščiuose;

5.34. organizuoja tinkamą pataisos namų direktoriaus įsakymu priskirtų aptarnaujamų objektų priežiūrą;

5.35. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus nurodymu organizuoja iškvietimą į įstaigą laisvus nuo tarnybos pareigūnus. Ne tarnybos metu gavęs vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymą, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.36. budėjimo metu sutikrina ginklinėje saugomų ginklų ir šaudmenų kiekį su įrašais Ginkluotės išdavimo ir priėmimo žurnale. Patikrinimo rezultatus įrašo Apsaugos postų žiniaraštyje;

5.37. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.38. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

5.39. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų. 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 25 d. 14:15