Aleksandr Novik

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nedelsiant informuoja pataisos namų budintį padėjėją ir vyriausiąjį specialistą, atsakingą už dinaminę priežiūrą, apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.2. kontroliuoja, kad įstaigoje laikomi asmenys vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių;

5.3. gerai žino jam priskirtame objekte laikomų asmenų skaičių, kontroliuoja jų judėjimą bei dalyvauja skaičiuotėse ir patikrinimuose;

5.4. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą;

5.5. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.6. naujai atvykusiems nuteistiesiems (suimtiesiems) nurodo paskirtas gyvenamąsias vietas, supažindina juos su įstaigos teritorija, vidaus tvarka bei nustatytais režimo reikalavimais;

5.7. intensyviai stebi naujai atvykusius nuteistuosius (suimtuosius) jų adaptacijos laikotarpiu (1 mėnesį) ir padeda jiems adaptuotis įstaigoje;

5.8. pagal savo kompetenciją padeda įstaigoje laikomiems asmenims spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus: nedelsdamas informuoja Sveikatos priežiūros skyrių (toliau - SPS) ir direktoriaus budintįjį padėjėją apie ūmius sveikatos sutrikimus ar neadekvatų elgesį, registruoja priėmimui pas gydytojus, atskirais atvejais lydi juos į SPS, konsultuoja asmens higienos klausimais;

5.9. padeda įstaigoje laikomiems asmenims realizuoti jų teises, susijusias su pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimu, siuntinių, laiškų ir smulkiųjų paketų gavimu, asmeninių daiktų perdavimu artimiesiems giminaičiams bei kitiems asmenims, teikia reikalingą informaciją dėl pirmiau minėtų teisių realizavimo, padeda spręsti kylančias problemas;

5.10. pagal galimybes (kompetenciją) įstaigoje laikomiems asmenims padeda spręsti įvairaus pobūdžio asmenines, socialines problemas (klausimus), siekdamas užtikrinti savalaikį problemos (klausimo) sprendimą, arba nurodo jiems darbuotoją, kompetentingą išspręsti problemą;

5.11. stebi ir vertina jam priskirtos įstaigoje laikomų asmenų grupės mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą darbuotoją. Apie keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja skyriaus bei įstaigos vadovybę;

5.12. vykdo tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp įstaigoje laikomų asmenų, tarpininko funkciją, užtikrindamas konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

5.13. domisi jam priskirtų nuteistųjų (suimtųjų) užimtumu, skatina juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse. Kontroliuoja jų dalyvavimą įstaigoje vykdomuose bendrojo ir profesinio lavinimo mokymuose, socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos užsiėmimuose, kartu dalyvauja įvairiose akcijose, renginiuose ir pan.;

5.14. reikalauja, kad įstaigoje laikomi asmenys tvarkytų savo gyvenamąsias ir pagalbines patalpas jam priskirtame objekte;

5.15. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.16. imasi veiksmų nuteistųjų (suimtųjų) režimo reikalavimų pažeidimams ir nusikaltimams užkardyti, o pastebėjęs elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.17. priskirtame objekte, įvykus ypatingiems įvykiams, kurių likvidavimui reikalingos papildomos pajėgos, įjungia aliarmo signalą ir pagal galimybes imasi veiksmų, būtinų šiems įvykiams likviduoti;

5.18. atlieka pataisos namų teritorijų, įstaigoje laikomų asmenų, jų gyvenamųjų, darbo ir kitų patalpų kratas bei apžiūras;

5.19. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas, priskirtus rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti bei nustatyta tvarka vykdo šių asmenų priežiūrą priskirtame objekte;

5.20. renka, fiksuoja ir nustatyta tvarka perduoda atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą ir kitą svarbią informaciją;

5.21. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus;

5.22. tvarko SVS dokumentaciją;

5.23. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.24. lydi (konvojuoja) nuteistuosius (suimtuosius) trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

5.25. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.26. esant būtinumui panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.27. vykdo kitus, su SVS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 16:36