Halina Žukovska

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

4.3. turėti patirties viešųjų pirkimų, strateginio planavimo ar turto valdymo srityje;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešuosius pirkimus;

4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti kuruojamų padalinių veiklą;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, siekiant gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Vilniaus pataisos namų administracijos padalinių veiklos planavimą, užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos metinį veiklos planą bei kitus vykdomus planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai;

5.2. kontroliuoja kuruojamų administracijos padalinių veiklą (skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, kontroliuoja, kad dokumentai būtų parengti ir pateikti bei pavestos užduotys įvykdytos laiku ir kita);

5.3. koordinuoja kuruojamų administracijos padalinių teisės aktų projektų rengimą, jų derinimą;

5.4. organizuoja žmoniškųjų išteklių plėtrą ir formuoja personalo valdymo politiką, užtikrindamas įstaigos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

5.5. organizuoja teisinį darbą įstaigoje;

5.6. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos ūkinę veiklą;

5.7. koordinuoja dokumentų valdymo sistemos vystymą;

5.8. organizuoja ir kontroliuoja bendrųjų (neįslaptintų), įslaptintų ir archyvinių dokumentų apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą Vilniaus pataisos namuose;

5.9. koordinuoja informacinių technologijų plėtrą bei modernizavimą;

5.10. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos metinį veiklos darbo planą, planuoja įstaigos veiklą, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.11. pagal galiojančias normas organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą drabužiais, avalyne, minkštu ir kietu inventoriumi;

5.12. kontroliuoja nuteistiesiems prekių įsigijimui įstaigoje esančios parduotuvės darbą, užtikrinant teisės aktuose nustatytas nuteistųjų prekių įsigijimo sąlygas;

5.13. organizuoja įstaigos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma;

5.14. organizuoja įstaigos aprūpinimą reikalingu inventoriumi, įrankiais, kitomis buitinėmis priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, blankais, užtikrinant įstaigai iškeltų uždavinių įgyvendinimą;

5.15. planuoja įstaigos remonto darbus, užtikrinant planų vykdymo organizavimą ir kontrolę;

5.16. kontroliuoja įstaigos materialinių vertybių naudojimą, saugojimą ir nurašymą, siekiant užtikrinti materialinių vertybių apskaitą;

5.17. organizuoja kasmetinę įstaigos turto inventorizaciją, siekiant patikrinti įstaigoje esamo turto būklę ir apskaitą;

5.18. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos pastatų, energetinio ūkio, transporto bei mechaninių priemonių sezonines apžiūras, užtikrinant jų tinkamą paruošimą darbui;

5.19. organizuoja viešųjų pirkimų konkursų atlikimą reikalingoms prekėms, paslaugoms pirkti, užtikrinant pirkimų vykdymą pagal galiojančius teisės aktus;

5.20. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.21. pagal savo kompetenciją pasirašo informacinius dokumentus, priima sprendimus ir atstovauja įstaigą valstybės institucijose bei visuomeninėse organizacijose, užtikrinant teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;

5.22. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir visuomene, užtikrinant įstaigos veiklos įgyvendinimą;

5.23. kontroliuoja kuruojamų padalinių vadovų supažindinimą su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai, užtikrinant pavaldžių padalinių darbo koordinavimą, pavestų uždavinių įgyvendinimą bei kontrolę;

5.24. atstovauja įstaigai teikiant visapusišką informaciją žiniasklaidai, užtikrinant tikslios informacijos pateikimą bei pozityvios visuomenės nuomonės apie įstaigos veiklą formavimą;

5.25. bendradarbiauja su įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos atstovais sprendžiant jų problemas, užtikrinant objektyvų situacijos vertinimą ir pasiūlymų pateikimą įstaigos direktoriui;

5.26. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įstaigos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

   

Pagrindinės 2019 metų veiklos užduotys:
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 09:00