Vaidotas Glodenis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

3.2. žinoti šunų dresavimo ir jų priežiūros taisykles.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. prieš pradedant darbą, patikrina ekipuotės būklę (radijo stotį, šuns antkaklį, pavadėlį, antsnukį ir kt.), siekiant užtikrinti savo ir kitų asmenų saugumą bei palaikyti tinkamą ekipuotės būklę;

4.2. paruošia tarnybinius šunis ir išveda juos į postus ir iš jų grąžina atgal į voljerus;

4.3. tikrina tarnybinių šunų postų ir kitų jų laikymo vietų būklę, užtikrinant švarą ir tvarką juose;

4.4. augina prižiūri ir dresuoja jam priskirtus tarnybinius šunis, rūpinasi jų laikymu, priežiūra, sveikata, mokymu, saugiu ir tinkamu panaudojimu;

4.5. atlieka patikras gyvenamosiose, ūkinėse, gamybos patalpose, kur laikomi suimtieji ir nuteistieji, dalyvauja apžiūrose, kratose, siekiant aptikti narkotines bei psichotropines medžiagas;

4.6. siekiant užtikrinti uždraustų daiktų patekimą į įstaigą, kinologas su tarnybiniu šunimi, paruoštu aptikti narkotines, psichotropines medžiagas, SVS ar Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų nurodymu, esant poreikiui ir jiems dalyvaujant, atlieka įeinančių į įstaigą asmenų apžiūras ir jų daiktų patikrinimus;

4.7. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploataciją ir reikalauja to iš dalyvaujančių mokymuose;

4.8. SVS bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų nurodymu dalyvauja tikrinant gautą informaciją apie slepiamas narkotines ir psichotropines medžiagas;

4.9. su tarnybiniu šunimi tikrina apsaugos perimetro kontrolinę pėdsakų juostą, siekiant nustatyti bei aptikti galimai ruošiamas suimtųjų ir nuteistųjų pabėgimo vietas;

4.10. teikia pasiūlymus dėl tarnybinių šunų dresavimo inventoriaus, kitos amunicijos įsigijimo, paskirstymo ir nurašymo, užtikrinant racionalų įstaigos turto naudojimą;

4.11. renka ir fiksuoja tarnybinio šuns panaudojimo rezultatus bei pildo kitą susijusią reikiamą tarnybinę dokumentaciją, pateikiant ją atsakingam pareigūnui, siekiant užtikrinti efektyvų tarnybinio šuns naudojimą;

4.12. dalyvauja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose tarnybinių šunų mokymuose, siekiant užtikrinti tarnybinio šuns mokymą, dresavimą ir įgytų įgūdžių tobulinimą;

4.13. tiksliai ir laiku vykdo savo pareigas ir užduotis, užtikrinant SVS keliamų užduočių tinkamą vykdymą;

4.14. savo veiksmais ir elgesiu nežemina suimtųjų ir nuteistųjų garbės ir orumo, siekiant nepažeisti žmogaus teisių;

4.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio SVS viršininko, SVS viršininko pavaduotojo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 23 d. 16:06