Renata Stelmokaitienė, Deimantė Stravinskaitė, Roland Staševski, Viktor Savlevič, Raimondas Sirevičius, Andrius Šapolas, Julija Siavro, Teresa Simanovič, Tomas Šlemas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.4. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.5. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. laikosi Apsaugos ir priežiūros postų plane bei kituose teisės aktuose pareigūnams nustatytų draudimų ir vykdo nustatytas pareigas, užtikrinant SVS keliamų užduočių tinkamą vykdymą;

5.2. savo veiksmais ir elgesiu nežemina suimtųjų ir nuteistųjų garbės ir orumo, siekiant nepažeisti žmogaus teisių;

5.3. moka naudotis ryšio, signalizacijos priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę;

5.4 įstatymų nustatyta tvarka, esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.5. žino galimus būdus bei vietas, kuriose yra didžiausia tikimybė pabėgti, asmenims, laikomiems įstaigoje, siekiant užkardyti įstaigoje laikomų asmenų pabėgimą iš įstaigos;

5.6. tausoja poste esančią dokumentaciją, inventorių, aparatūrą, raktus ir ryšio priemones. Prieš priimant postą patikrina minėtus daiktus bei patalpas, pagal poste esantį inventoriaus aprašą ir tik po to pasirašo specialiame žurnale. Esant trūkumams raštu informuoja specialistą (budinčiajai pamainai), siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių saugojimą;

5.7. laikantis teisės aktų reikalavimų, konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą;

5.8. atlieka Vilniaus pataisos namuose laikomų asmenų kratas, nepažeisdamas teisės aktų, reglamentuojančių kratų atlikimą, reikalavimų;

5.9. surašo tarnybinius pranešimus dėl pastebėtų suimtųjų ar nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų, užtikrindamas galimų pažeidimų nustatymą;

5.10. suimtajam ar nuteistajam pareiškus žodinius nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas pagal savo kompetenciją, užtikrindamas teisės aktų laikymąsi arba informuoja kompetentingą darbuotoją;

5.11. geba identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines suimtųjų ir nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas prievarta), siekiantį jas tinkamai reaguoti;

5.12. tinkamai užrakina gyvenamųjų kamerų ir kitų patalpų duris, budėjimo metu kontroliuoja kad paskirtuose postuose durys būtų užrakintos, raktus (išskyrus nakties metu) visada turi su savimi, siekiant užtikrinti nuteistųjų ir suimtųjų izoliavimą ir saugumą įstaigoje;

5.13. nedarbo metu gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, suimtųjų ir nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekiant užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;

5.14. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius pareigūnus su įstaigos įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei jaunesniųjų pareigūnų darbo ypatumais, siekiant suteikti jiems tarnybai būtiną praktinę bei metodinę pagalbą;

5.15. kontroliuoja sustiprintos priežiūros, ypatingai stebimų bei įskaitose įrašytų suimtųjų ir nuteistųjų elgesį, siekiant užkirsti kelią ir kompleksiškai mažinti kriminogeniniu požiūriu rizikingas elgesio apraiškas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 14:47