Marta Gavrilovienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų arba teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, projektų valdymo, nuteistųjų resocializacijos vykdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešuosius pirkimus;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

  

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis įstaigomis, institucijomis, organizacijomis (Norvegijos Karalystės bausmių vykdymo institucijomis, socialiniais partneriais, Europos komitetu prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) ir kt.) ir visuomene, užtikrinant tinkamą įstaigos veiklos įgyvendinimą;

5.2. organizuoja įstaigos veiklą, vykdant investicijų projektų, įgyvendinamų pagal viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimo modelį, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų finansinės paramos mechanizmų lėšomis, priežiūrą ir kontrolę;

5.3. užtikrina metodinės ir praktinės pagalbos projektų valdymo įstaigos darbuotojams teikimą pagal kompetenciją;

5.4. užtikrina informacijos apie įstaigos vykdomus projektus rinkimą, kaupimą, sisteminimą, analizę, apibendrinimą bei gerosios patirties pavyzdžių skleidimą;

5.5. pagal kompetenciją vykdo įstaigos įgyvendinamus projektus, užtikrindamas vykdomų projektų veiklų tinkamą įgyvendinimą;

5.6. koordinuoja projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų ar rezultatų naudojimąsi po projektų įvykdymo, užtikrindamas įgyvendintų projektų tęstinumą;

5.7. inicijuoja įstaigos dalyvavimą naujų projektų įgyvendinime (ieško projektinių pasiūlymų ir organizuoja jų įgyvendinimą įstaigoje);

5.8. siekdamas plėsti dalykinius ryšius ir užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis bausmių vykdymo sistemos įstaigomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis, užmezga dalykinius santykius ir palaiko su jomis dalykinį bendradarbiavimą;

5.9. koordinuoja įstaigos bendradarbiavimo ir partnerystės sutarčių administravimą;

5.10. organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo projektų valdymo srityje;

5.11. pagal kompetenciją užtikrina reikiamos informacijos pateikimą apie įstaigos veiklą kontroliuojančioms institucijoms;

5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.13. pagal kompetenciją organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus rengimą;

5.14. teikia metodinę pagalbą padaliniui, vykdančiam įstaigoje socialinę reabilitaciją, užtikrindamas tinkamą socialinės reabilitacijos vykdymą įstaigose laikomiems asmenims;

5.15. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą organizuojant ir užtikrinant nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos procesą, rengiant socialinės reabilitacijos programas, vykdant socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo stebėseną;

5.16. koordinuoja ir organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų ir suimtųjų dalyvavimą nacionalinio ar tarpinstitucinio masto socialiniuose projektuose, akcijose ir kituose viešuose renginiuose, skatindamas glaudesnį visuomenės ir laisvės atėmimo įstaigų bendradarbiavimą;

5.17. vykdo kitus įstaigos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus pataisos namų direktoriui.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 27 d. 09:50