Lina Kazakevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, siekiant užkardyti įstaigoje laikomų asmenų pabėgimą;

5.2. dalyvauja ir kontroliuoja kratų ir techninių apžiūrų atlikimą, apie jų rezultatus praneša SVS viršininkui, siekiant surasti ir paimti draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas;

5.3. skyriaus viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl darbuotojų tarnybos pažeidimų bei suimtųjų ir nuteistųjų įvykdytų drausmės pažeidimų, siekiant užtikrinti drausmės pažeidimo teisėtą nuobaudos skyrimą;

5.4. aiškina suimtiesiems ir nuteistiesiems vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, jų teises ir pareigas, siekiant užkardyti galimus drausmės pažeidimus;

5.5. nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus savo kompetencijos ribose, siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas;

5.6. kontroliuoja nuteistųjų išvedimą į darbą (parvedimą iš darbo), siekiant užkardyti neleistinų turėti daiktų patekimą;

5.7. tarpininkauja dėl suimtųjų ir nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo, siekiant įvertinti įstaigoje laikomų asmenų elgesio ir drausmės ypatumus;

5.8. atlieka darbuotojų ir kitų asmenų, įeinančių į Vilniaus pataisos namų teritoriją ir išeinančių iš jos, daiktų ir rūbų patikrinimą, siekiant užtikrinti darbo drausmę bei užkardyti daiktų, kurie nėra įtraukti į leidžiamų daiktų sąrašą, patekimą ir išnešimą iš įstaigos;

5.9. įgyvendinant pagrindinius dinaminio saugumo principus, atlieka priskirtuose kuruojamuose objektuose esančių gyvenamųjų kamerų ir kitų objektų apėjimus, kontrolines technines apžiūras, siekiant spręsti suimtiesiems ir nuteistiesiems iškilusius klausimus ir kontroliuoti vidaus tvarkos laikymąsi;

5.10. atlieka netikėtus SVS budinčiųjų pamainų patikrinimus, siekiant patikrinti, kaip pareigūnai išmano objekto kriminogeninę būklę bei žino tarnybines pareigas;

5.11. įstatymų nustatyta tvarka, esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.12. geba identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines suimtųjų ir nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, prievarta) bei į jas tinkamai reaguoti;

5.13. atlieka pirminį socialinį darbą, sprendžiant iškilusius adaptacijos sunkumus bei siekiant užtikrinti lengvesnę naujai atvykusių nuteistųjų ir suimtųjų adaptaciją įstaigoje;

5.14. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui;

5.15. vykdo įstaigos direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veikos sritį, SVS viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 13:09