Paulius Karpičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos pareigūnų fizinį ir specialųjį parengimą, siekdamas užtikrinti tinkamą pareigūnų pasirengimą tarnybai;

5.2. rengia ir tvarko su fiziniu ir specialiuoju parengimu susijusią dokumentaciją, siekiant vesti tinkamą apskaitą;

5.3. tvarko patikėtų materialinių vertybių apskaitą, dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių laikymą, priežiūrą bei nurašymą;

5.4. vykdo ginkluotės apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant tinkamą ginkluotės laikymą ir naudojimą;

5.5. rengia raštus ir statistines ataskaitas ginkluotės klausimais ir nustatyta tvarka teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei kitoms valstybės institucijoms, užtikrinant nuolatinį duomenų pateikimą;

5.6. kontroliuoja specialiųjų priemonių, šaudmenų ir ginklų išdavimą, užtikrinant priskirtą jų panaudojimą;

5.7. organizuoja įskaitos laikymą konvojuotojų pažymėjimams gauti, tvarko jų apskaitą, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.8. vadovauja įstaigos pareigūnams specialaus, fizinio parengimo ir šaudymo pratyboms, siekiant tobulinti jų įgūdžius;

5.9. saugo su ginkluote susijusią dokumentaciją, sudaro dokumentines bylas, užtikrinant tinkamą dokumentų apskaitą;

5.10. prižiūri ir tvarko darbuotojams skirtą sportinį inventorių, esantį įstaigoje, užtikrinant pakankamą reikalingo inventoriaus kiekį ir būklę;

5.11. teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl mokymo planų programų ir mokymo priemonių tobulinimo, užtikrinant nenutrūkstamą pareigūnų įgūdžių tobulinimo proceso organizavimą;

5.12. tikrina, kaip budinčiųjų pamainų apsaugos ir priežiūros pareigūnai atlieka savo tiesiogines pareigas apsaugos ir priežiūros postuose, siekiant kontroliuoti pareigūnų drausmę tarnybos metu;

5.13. tikrina SVS pareigūnų reakcijos ir iškvietimo laiką bei atliekamų veiksmų seką, pratybų, mokymų metu, gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms, siekiant efektyviai paruošti pareigūnus susidarius realiai ekstremaliai situacijai;

5.14. atlieka SVS budinčiųjų pamainų netikėtus patikrinimus, siekiant patikrinti, kaip pareigūnai išmano objekto kriminogeninę būklę bei žino tarnybines pareigas;

5.15. įstatymų nustatyta tvarka, esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.16. geba identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines suimtųjų ir nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, prievarta) bei į jas tinkamai reaguoti;

5.17. atlieka pirminį socialinį darbą, sprendžiant iškilusius adaptacijos sunkumus bei siekiant užtikrinti lengvesnę naujai atvykusių nuteistųjų ir suimtųjų adaptaciją įstaigoje;

5.18. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui;

5.19. skyriaus viršininko pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus dėl suimtųjų ir nuteistųjų padarytų drausmės pažeidimų;

5.20. įgyvendinant pagrindinius dinaminio saugumo principus, atlieka priskirtuose kuruojamuose objektuose esančių gyvenamųjų kamerų ir kitų objektų apėjimus, kontrolines technines apžiūras, siekiant spręsti suimtiesiems ir nuteistiesiems iškilusius klausimus ir kontroliuoti vidaus tvarkos laikymąsi;

5.21. organizuoja vaizdo konferencinio ryšio pagalba vykstančius teismo posėdžius, prižiūri vaizdo konferenciniam ryšiui palaikyti naudojamą įrangą, siekiant vykdyti teismo nutartis bei užtikinti įrangos funkcionavimą;

5.22. vykdo įstaigos direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį, SVS viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai. 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 13:17