Andrejus Lepiochinas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. žino visų antžeminių ir požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą, tikrina jų techninę būklę, atlieka apsaugos sistemų kontrolinius patikrinimus, užtikrinant jų nenutrūkstamą veikimą;

5.2. dalyvauja ir kontroliuoja kratų ir techninių apžiūrų atlikimą, apie jų rezultatus praneša SVS viršininkui, siekiant surasti ir paimti draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas;

5.3. kontroliuoja pavojaus ir apsaugos signalizacijos, įėjimo kontrolės, vaizdo kontrolės, perimetro apsaugos kontrolės sistemų veikimą, siekiant užtikrinti saugumą įstaigoje;

5.4. kontroliuoja draudžiamos zonos tvarkingumą ir joje įrengtų apsaugos įrenginių techninę būklę, užtikrinant pastovų esančios sistemos funkcionavimą;

5.5. atlieka darbuotojų ir kitų asmenų, įeinančių į Vilniaus pataisos namų teritoriją ir išeinančių iš jos, daiktų ir drabužių patikrinimą, siekiant užkardyti daiktų, kuriuos nėra leidžiama turėti, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.6. teikia pasiūlymus, rengiant metinį įstaigos veiklos planą, siekiant efektyviau panaudoti turimas ir naujai diegiamas inžinerines-technines priemones bei komunikacijas, įgyvendinant numatytus uždavinius;

5.7. atlieka tarnybinius tyrimus dėl suimtųjų ir nuteistųjų padarytų pažeidimų, bei kitus tarnybinius tyrimus;

5.8. atlieka SVS budinčiųjų pamainų netikėtus patikrinimus, siekiant patikrinti kaip pareigūnai išmano objekto kriminogeninę būklę bei žino tarnybines pareigas;

5.9. teikia pasiūlymus SVS viršininkui dėl naujų technologinių galimybių pritaikymo įstaigoje, siekiant sustiprinti laikomų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

5.10. įstatymų nustatyta tvarka, esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.11. organizuoja vaizdo konferencinio ryšio pagalba vykstančius teismo posėdžius, prižiūri vaizdo konferenciniam ryšiui palaikyti naudojamą įrangą, siekiant vykdyti teismo nutartis bei užtikinti įrangos funkcionavimą;

5.12. kontroliuoja iškvietimo sistemos funkcionavimą kamerose, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą jos funkcionavimą;

5.13. įgyvendinant pagrindinius dinaminio saugumo principus, atlieka priskirtuose kuruojamuose objektuose esančių gyvenamųjų kamerų ir kitų objektų apėjimus, kontrolines technines apžiūras, siekiant spręsti suimtiesiems ir nuteistiesiems iškilusius klausimus ir kontroliuoti vidaus tvarkos laikymąsi;

5.14. geba identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines suimtųjų ir nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, prievarta) bei į jas tinkamai reaguoti;

5.15. atlieka pirminį socialinį darbą, sprendžiant iškilusius adaptacijos sunkumus bei siekiant užtikrinti lengvesnę naujai atvykusių nuteistųjų ir suimtųjų adaptaciją įstaigoje;

5.16. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui;

5.17. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį ir SVS viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai.

  
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 13:02