Marta Jasiulevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, šaunamojo ginklo bei specialiųjų priemonių panaudojimą, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisykles, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir tinkamai jas taikyti praktikoje;

4.6 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.8. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbą. Vadovauja dinaminę priežiūrą vykdantiems pareigūnams, kontroliuoja šių pareigūnų veiksmus bei skiria jiems užduotis, siekdamas įgyvendinti įstaigos tikslus, susijusius su suimtųjų ir nuteistųjų dinamine priežiūra ir įstaigos saugumu;

5.2. kaupia, analizuoja ir apibendrina dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų teikiamą informaciją apie įvykius, asmenis ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui. Rengia analitines pažymas, apžvalgas, ataskaitas, susijusias su dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų veikla, taip pat kita SVS veikla;

5.3. koordinuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų bendradarbiavimą su kitais įstaigos padaliniais, siekdamas užtikrinti nuolatinį aktualios informacijos perdavimą, taip pat išspręsti įvairaus pobūdžio suimtųjų ir nuteistųjų asmenines, socialines ir kitas problemas;

5.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, susijusius su įstaigos apsauga ir nuteistųjų priežiūra;

5.5. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja nuteistųjų prašymus, pageidavimus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

5.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ar pats šiuos projektus rengia, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

5.7. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus bei patikrinimus, susijusius su suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros organizavimu, rengia tarnybinių tyrimų bei patikrinimų išvadų projektus, užtikrindamas apsaugos ir priežiūros teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą;

5.8. bendradarbiaudamas su kitais įstaigos padaliniais, rengia arba dalyvauja rengiant priemonių planus bei užduotis dinaminę priežiūrą vykdantiems pareigūnams, vykdant suimtųjų ir nuteistųjų psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuojant autoagresinio elgesio pavojaus ženklus, vykdant tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp suimtųjų ar nuteistųjų, tarpininko funkciją bei užtikrinant konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą ir kitas su įstaigos saugumu susijusias priemones;

5.9. informuoja įstaigos vadovybę apie dinaminės priežiūros eigą ir rezultatus, įgyvendintas bei planuojamas užduotis, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl dinaminės priežiūros proceso tobulinimo;

5.10. SVS viršininkui teikia pasiūlymus dėl SVS darbo organizavimo gerinimo, užtikrindamas SVS darbo optimizavimą ir naujovių įgyvendinimą;

5.11. rengia dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbo grafikus bei veda šių pareigūnų darbo laiko apskaitą, pildydamas darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.12. vykdo dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų instruktavimą, siekdamas pateikti turimą informaciją apie pastebėtus trūkumus ir numatyti jų šalinimą tarnybos metu bei užtikrinti tinkamą dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų pasiruošimą tarnybai;

5.13. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbą bei laiku ir objektyviai informuoja SVS viršininką apie iškilusias darbo ir teisėtumo problemas darbe su pareigūnais;

5.14. analizuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pamainų pareigūnų santykius su suimtaisiais ir nuteistaisiais, siekdamas užtikrinti, kad šie santykiai būtų išlaikyti griežtai profesiniame lygmenyje;

5.15. analizuoja ir kontroliuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pamainų pareigūnų darbo rezultatus, siekdamas įvertinti jų veiklos efektyvumą;

5.16. užtikrina, kad dinaminę priežiūrą vykdantys pareigūnai kiekvieną dieną kontroliuotų kamerų techninę būklę, siekiant išaiškinti galimus įstaigos turto gadinimo atvejus;

5.17. esant būtinumui Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu gali būti paskirtas laikinai eiti kitų pareigūnų pareigas, užtikrinant nuolatinį darbo organizavimą;

5.18. įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį bei SVS viršininko pavedimu vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 16 d. 11:10