Valius Kryževičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, siekiant užkardyti įstaigoje laikomų asmenų pabėgimą;

5.2. dalyvauja kratose ir kontroliuoja kratų ir techninių apžiūrų atlikimą, apie jų rezultatus praneša SVS viršininkui, siekiant surasti ir paimti draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas;

5.3. atlieka tarnybinius patikrinimus dėl darbuotojų tarnybos pažeidimų bei suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų įvykdytų drausmės pažeidimų;

5.4. aiškina suimtiesiems, nuteistiesiems ir nuteistiesiems vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, jų teises ir pareigas, siekiant užkardyti galimus drausmės pažeidimus;

5.5. nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus savo kompetencijos ribose, siekiant išsiaiškinti iškilusias problemas;

5.6. kontroliuoja nuteistųjų išvedimą į darbą (parvedimą iš darbo), siekiant užkardyti draudžiamų ir neleistinų daiktų nešiojimą;

5.7. tarpininkauja dėl suimtųjų ir nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo, siekiant įvertinti įstaigoje laikomų asmenų elgesio ir drausmės ypatumus;

5.8. kontroliuoja dienotvarkės reikalavimų vykdymą, suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą, pasivaikščiojimą, išvedimą pas gydytojus, į dušą, pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, siekiant užtikrinti įstaigoje laikomiems asmenims nustatytų reikalavimų teisėtumą bei drausmę;

5.9. pildo SVS pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.10. atlieka darbuotojų ir kitų asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją ir išeinančių iš jos, daiktų ir rūbų patikrinimą, siekiant užtikrinti darbo drausmę bei užkardyti daiktų, kuriuos nėra leidžiama turėti, patekimą ir išnešimą iš įstaigos;

5.11. atlieka netikėtus SVS budinčiųjų pamainų patikrinimus, siekiant patikrinti, kaip pareigūnai išmano objekto kriminogeninę būklę bei žino tarnybines pareigas;

5.12. esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoja specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą;

5.13. geba identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines suimtųjų ir nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, prievarta) bei į jas tinkamai reaguoti;

5.14. renka aktualią informaciją, t. y. teisės aktų pakeitimus ar kitą aktualią tarnybos atlikimui informaciją bei ją apibendrinęs, demonstruoja instruktažo patalpoje, naudodamas multimedia, siekiant informuoti pareigūnus apie naujoves bei kitą tarnybos atlikimui svarbią informaciją;

5.15. įgyvendinant pagrindinius dinaminio saugumo principus, atlieka priskirtuose kuruojamuose objektuose esančių gyvenamųjų kamerų ir kitų objektų apėjimus, kontrolines technines apžiūras, siekiant spręsti suimtiesiems ir nuteistiesiems iškilusius klausimus ir kontroliuoti vidaus tvarkos laikymąsi;

5.16. atlieka pirminį socialinį darbą, sprendžiant iškilusius adaptacijos sunkumus bei siekiant užtikrinti lengvesnę naujai atvykusių nuteistųjų ir suimtųjų adaptaciją įstaigoje;

5.17. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros apraiškų elementų plitimui;

5.18. rengia Įsakymo dėl apsaugos ir priežiūros vykdymo (parai) projektą. Sudaro ir nuolat tikslina asmenų linkusių pabėgti ir užpulti sąrašą, bei asmenų, kurių priežiūra sustiprinta, sąrašą. Rengia įsakymų dėl suimtųjų ir nuteistųjų įrašymo ar (išbraukimo) į linkusių pabėgti ir užpulti įskaitas projektus. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, tvarko kitą dokumentaciją, susijusią su linkusių pabėgti ir linkusių užpulti įskaitomis, bei asmenimis, kurių priežiūra sustiprinta;

5.19. rengia kamerų kratų ir techninių apžiūrų grafikų projektus, siekiant įgyvendinti teisės aktų nuostatas;

5.20. organizuoja vaizdo konferencinio ryšio pagalba vykstančius teismo posėdžius, prižiūri vaizdo konferenciniam ryšiui palaikyti naudojamą įrangą, siekiant vykdyti teismo nutartis bei užtikinti įrangos funkcionavimą;

5.21. vykdo įstaigos direktoriaus pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį, SVS viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 19 d. 13:22