Olga Tamoševičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 m.

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pataisos įstaigų veiklą bei dokumentų administravimą;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmokti naudotis informacine sistema KADIS (toliau – Informacinė sistema).

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tvarko veikiančias ir archyvines nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylas (atskiro sektoriaus Rasų g.8) ir skyriaus dokumentaciją, atsako už jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui;

4.2. išduoda laikinam naudojimui nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylas, registruoja jas specialiame žurnale, kontroliuoja bylų grąžinimą;

4.3. rengia dokumentus archyvinių bylų (kurių saugojimo terminas pasibaigęs) naikinimui;

4.4. tvarko įstaigoje mirusių (bausmės atlikimo metu dėl nelaimingo atsitikimo pripažintų neįgaliais) nuteistųjų asmens bylas, rengia aktus perduoti jas įstaigos archyvui;

4.5. įveda į Informacinę sistemą duomenis apie nuteistųjų įgytą išsilavinimą, šeiminę padėtį, asmens tapatybės dokumentų duomenis, jeigu pastarieji pateikti po nuteistojo atvykimo į įstaigą;

4.6. registruoja informacinėje sistemoje reikalavimus ir teismų nutartis dėl nuteistųjų perkėlimo (procesiniu konvojumi) iš pataisos namų į kitas pataisos įstaigas bei teismus, apie nuteistųjų perkėlimą informuoja kitas įstaigos tarnybas, rengia dokumentus nuteistųjų konvojavimui;

4.7. vykdo teismų pavedimus pateikti nuteistųjų asmens bylas;

4.8. tinkamai įforminą ir išsiunčia probacijos tarnyboms lygtinai paleistų nuteistųjų asmens bylas;

4.9. vykdo nenuolatinio pobūdžio pataisos namų direktoriaus įsakymus, jo pavaduotojų, skyriaus patarėjo bei skyriaus viršininko nurodymus;

4.10. bendradarbiauja organizuojant vaizdo konferencijas (išskyrus Vilniaus miesto teismuose). Teikia informaciją darbuotojams, pataisos namų direktoriaus įsakymu paskirtiems ir atsakingiems už vaizdo konferencijos organizavimą;

4.11. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo ligos, komandiruotės ir kasmetinių atostogų laiku.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 15:34