Sonata Balzarytė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

3.2. turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje ar darbo patirties biudžetinėje įstaigoje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo (valstybės tarnybos) santykius.

3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles, archyvinio darbo reikalavimus;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. formuoja, pildo ir tvarko įstaigos pataisos pareigūnų (jaunesniųjų specialistų) asmens bylas, jų apskaitą, užtikrina jų saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus nustatyta tvarka;

4.2. pildo darbuotojų asmens korteles;

4.3. ruošia ir išduoda nuolatinius leidimus įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims į pataisos namų teritoriją, tvarko nuolatinių leidimų registrą. Ruošia naikinti atrinktų nuolatinių leidimų aktų projektus. Naujai priimtiems darbuotojams išduoda skiriamuosius ženklus;

4.4. įtraukia į apskaitą pareigūnų tarnybinius pažymėjimus atsiimtus iš Kalėjimų departamento, juos išduoda, keičia ir negaliojančius paima iš pareigūnų;

4.5. sudaro bendrą kasmetinių atostogų grafiką, pagal pateiktą kiekvieno administracinio padalinio vadovo atostogų grafiką;

4.6. nustato kasmetinių atostogų trukmę kiekvienam darbuotojui, skaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, skaičiuoja nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;

4.7. rengia įstaigos direktoriaus įsakymų projektus atostogų (kasmetinių, nemokamų, mokymosi, tėvystės, vaiko priežiūros ir kt.) klausimais;

4.8. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojams, jų socialiniams klausimams spręsti;

4.9. išduoda atleidžiamiems darbuotojams Vilniaus pataisos namų atsiskaitymo lapus;

4.10. pildo vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraštį, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;

4.11. dalyvauja Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisijos darbe, rengia komisijai medžiagą bei komisijos darbą įformina protokolu, rengia teisės aktų projektus dėl valstybės tarnautojams išduotų leidimų dirbti kitą darbą;

4.12. rengia įsakymo projektus dėl kuratorių paskyrimo naujai priimtiems įstaigos darbuotojams;

4.13. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, rengia atsakymų į valstybės institucijų, įstaigų ir asmenų paklausimus projektus;

4.14. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, suveda duomenis į informacinės sistemos KADIS registrą, užtikrindamas personalo duomenų apsaugą;

4.15. dalyvauja komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, užtikrindamas priskirtų įpareigojimų vykdymą;

4.16. vykdo kitus skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių klausimais), nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

4.17. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų Veiklos organizavimo skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:12