Diana Milinskaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, susijusiais su darbu;

3.3 mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją;

3.4 išmanyti raštvedybos taisykles;

3.5 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 pildo bei tvarko laikomų įstaigoje bei iš įstaigos išvykusių suimtųjų (nuteistųjų) asmenų įskaitos korteles, siekiant užtikrinti jų apskaitą, tvarko suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, užtikrina saugų jų laikymą;

4.2 veda suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylose esančius duomenis į įstaigoje įdiegtas informacines sistemas, siekiant užtikrinti suimtiesiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo, nuteistiesiems - laisvės atėmimo (arešto) bausmės terminų kontrolę;

4.3 į įstaigoje įdiegtas informacines sistemas veda informaciją apie suimtųjų (nuteistųjų) atvykimus, išvykimus į kitas pataisos įstaigas bei policijos komisariatų areštines, bei paleidimus, siekiant užtikrinti laikomų įstaigoje asmenų apskaitą;

4.4 pagal gautą informaciją iš teisėsaugos institucijų daro pakeitimus įskaitos kortelėse bei informacinėse sistemose apie įstaigoje laikomų suimtųjų (nuteistųjų) teisinės padėties pasikeitimus;

4.5 rengia pranešimus apie suimtųjų (nuteistųjų) atvykimą į įstaigą jų sutuoktiniams, sugyventiniams ar artimiesiems giminaičiams, užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.6 teikia turimą informaciją apie suimtuosius (nuteistuosius) kitiems įstaigos struktūriniams padaliniams. Rengia atsakymų projektus į piliečių, teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų paklausimus užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

4.7 pagal suimtųjų, nuteistųjų ar kitų asmenų rašytinius prašymus parengia asmens bylas susipažinimui: suimtiesiems, nuteistiesiems - su jų asmens bylų dokumentais, kitiems asmenims - su prašyme nurodytais suimtojo, nuteistojo asmens bylų dokumentais;

4.8 pagal suimtųjų, nuteistųjų ar kitų asmenų rašytinius prašymus, daro dokumentų ar išrašų kopijas iš suimtųjų, nuteistųjų asmens bylų;

4.9 rengia pranešimus apie suimtuosius (nuteistuosius) teismams, prokuratūroms, Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekiant užtikrinti skyriui pavestų uždavinių vykdymą;

4.10 tvarko suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos kortelių kartoteką, siekiant užtikrinti jų apskaitą, formuoja atvykusių į įstaigą suimtųjų (nuteistųjų) asmenų paros žiniaraščių nomenklatūrines bylas, poįstatyminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda jas įstaigos archyvui, siekiant užtikrinti šių bylų saugojimą pagal numatytą įstaigos dokumentacijos planą;

4.11 formuoja susirašinėjimo dokumentų su teisėsaugos institucijomis nutarčių, nuosprendžių vykdymo klausimais nomenklatūrines bylas, poįstatyminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda jas įstaigos archyvui, siekiant užtikrinti šių bylų saugojimą pagal numatytą įstaigos dokumentacijos planą;

4.12 tvarko pažymas apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo (nuteistojo) paleidimą į laisvę, savalaikiai formuoja bei pateikia išsiuntimui pranešimus nukentėjusiems asmenims apie suimtojo (nuteistojo) paleidimą į laisvę užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.13 vykdo dokumentų, adresuotų suimtiesiems (nuteistiesiems), konvojuotiems į kitas laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietas, persiuntimą;

4.14 laikinai nesant darbe specialistui (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), atlieka jo funkcijas;

4.15 vykdo kitus 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko ir patarėjo (suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, užtikrindamas tinkamą įstaigos uždavinių įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:50