Liusė Morozova

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.2 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, susijusiais su darbu;

3.3 mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją;

3.4 išmanyti raštvedybos taisykles;

3.5 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 formuoja, tvarko suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, užtikrindamas tinkamą asmens bylose esančių dokumentų apskaitą, užtikrina saugų suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų laikymą, siekiant kontroliuoti jų apskaitą;

4.2 pagal suimtųjų, nuteistųjų ar kitų asmenų rašytinius prašymus parengia asmens bylas susipažinimui: suimtiesiems, nuteistiesiems - su jų asmens bylų dokumentais, kitiems asmenims - su prašyme nurodytais suimtojo, nuteistojo asmens bylų dokumentais;

4.3 pagal suimtųjų, nuteistųjų ar kitų asmenų rašytinius prašymus daro dokumentų ar išrašų kopijas iš suimtųjų, nuteistųjų asmens bylų;

4.4 formuoja atvykusių suimtųjų (nuteistųjų) lydėjimo sąrašų, laikinai iš įstaigos išvykusių suimtųjų (nuteistųjų) apskaitos paros žiniaraščių, perkėlimo į kitas įstaigas lydėjimo sąrašų, susirašinėjimo dokumentų su teisėsaugos institucijomis nutarčių, nuosprendžių vykdymo klausimais nomenklatūrines bylas;

4.5 rengia dokumentinę medžiagą suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui į teismus, ikiteisminio tyrimo įstaigas, policijos komisariatų areštines, siekiant užtikrinti šių asmenų savalaikį konvojavimą pagal gautus teisėsaugos institucijų reikalavimus;

4.6 rengia dokumentinę medžiagą suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui į kitas laisvės atėmimo įstaigas tolimesniam paskirtos laisvės atėmimo (arešto) bausmės atlikimui, užtikrinant laikymo įstaigoje teisėtumą;

4.7 pagal gautas teismo nutartis (reikalavimus) pristatyti suimtuosius (nuteistuosius) į teismo posėdžius įveda į įstaigoje įdiegtą informacinę sistemą informaciją apie paskirtus teismo posėdžius, siekiant užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) paruošimo konvojavimui procesą;

4.8 suimtųjų (nuteistųjų) išvykimo į miesto teismus išvakarėse atiduoda vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) jų asmens bylas, taip pat pateikia sąrašą asmenų, kaltinamų nusikaltimų padarymu kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje jiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, arba jau atliekančių laisvės atėmimo ar arešto bausmę už kitą nusikaltimą;

4.9 suimtuosius (nuteistuosius) ruošiant konvojavimui iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų arba teismų reikalauja leidimų ir kitų konvojavimui reikalingų dokumentų, siekiant užtikrinti šį procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.10 pagal teismų rašytinius reikalavimus rengia suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo paraiškas konvojavimo tarnyboms, siekiant užtikrinti savalaikį suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimą iš įstaigos, parengtus konvojuojamųjų suimtųjų (nuteistųjų) sąrašus perduoda atitinkamiems įstaigos struktūriniams padaliniams, taip pat šiuos padalinius informuoja apie suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo pasikeitimus, siekiant užtikrinti poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

4.11 konvojuojant suimtuosius (nuteistuosius) pagal turimą asmens bylose informaciją, daro atžymas dėl asmenų izoliavimo, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimus;

4.12 rengia dokumentinę medžiagą dėl suimtųjų (nuteistųjų) dalyvavimo teismo posėdžiuose vaizdo konferencijos būdu;

4.13 vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis užtikrina ikiteisminio tyrimo pareigūnų nutarimų ar teismų nutarčių (reikalavimų) dėl suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo procesiniams veiksmams atlikti ar dalyvauti teismo posėdžiuose persiuntimą į tas įstaigas, į kurias suimtasis (nuteistasis) konvojuotas;

4.14 kiekvieną darbo dieną iš budinčiosios pamainos pareigūnų paima jų pateikiamus įstaigoje pas ginamuosius apsilankiusių advokatų orderius bei reikalavimus iškviesti suimtuosius (nuteistuosius) ir sudeda į suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas bei rengia pranešimus ikiteisminius tyrimus atliekantiems pareigūnams arba ikiteisminiams tyrimams vadovaujantiems ar juos atliekantiems prokurorams arba teismams, kurių žinioje yra baudžiamosios bylos, apie pirmąjį suimtojo susitikimą su kiekvienu į įstaigą atvykusiu gynėju, siekiant užtikrinti poįstatyminių teisės aktų reikalavimus;

4.15 rengia pranešimus teismams, prokuratūroms apie suimtųjų konvojavimą į Laisvės atėmimo ligoninę;

4.16 rengia atsakymų projektus į piliečių, teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų paklausimus užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

4.17 laikinai nesant darbe specialistui (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), atlieka jo funkcijas;

4.18 vykdo kitus 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko ir patarėjo (suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, užtikrindamas tinkamą įstaigos uždavinių įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:47