Sigita Sinkevičienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2 išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

3.3 mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją, sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

3.4 mokėti dirbti kompiuteriniu MS Office programiniu paketu;

3.5 išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 koordinuoja savalaikį ir teisingą duomenų suvedimą į informacines sistemas;

4.2 veda, tikrina bei koreguoja suimtųjų asmens bylose esančių duomenų įvedimą į kompiuterinę sistemą, siekiant užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo terminų kontrolę;

4.3 negavus teismo nutarties pratęsti kardomosios priemonės – suėmimo termino suimtajam, susisiekia su ikiteisminį tyrimą atliekančiu ar jam vadovaujančiu pareigūnu arba teismu, kurio žinioje yra baudžiamoji byla dėl kardomosios priemonės–suėmimo tolesnio taikymo suimtajam, jos panaikinimo ar pakeitimo kita švelnesne kardomąja priemone, siekiant užtikrinti šios kardomosios priemonės vykdymą;

4.4 rengia teismams paklausimus dėl pateiktose vykdyti nutartyse esančių netikslumų koregavimo (suėmimo vykdymo pradžios bei pabaigos), siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

4.5 ruošia dokumentus suimtųjų (nuteistųjų) paleidimui ir dalyvauja juos paleidžiant, siekiant užtikrinti savalaikį suimtųjų (nuteistųjų) paleidimą iš įstaigos;

4.6 kontroliuoja suimtųjų asmens bylų tvarkymą, saugojimą, išdavimą laikinam naudojimui kitų tarnybų darbuotojams ir jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

4.7 organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų tvarkymą, tikrina iš teismų ir policijos komisariatų areštinių grįžusiųjų asmenų bylas, siekiant užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) priėmimo ir laikymo įstaigoje teisėtumą;

4.8 pildo pažymas apie gautų iš ikiteisminio tyrimo įstaigų ar teismų kaltinamųjų aktų, nuosprendžių, nutarčių kopijų įteikimą suimtiesiems (nuteistiesiems) ir šias pažymas Administracijos reikalų skyriui elektroninėmis ryšio priemonėmis perdavus atsiuntusioms institucijoms, sudeda į suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, siekiant kontroliuoti gautų dokumentų įteikimą suimtiesiems (nuteistiesiems);

4.9 vykdo dokumentų, gautų iš teismų, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų ir kitų teisėsaugos institucijų įteikimą arba skelbimą suimtiesiems, užtikrinant skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

4.10 esant rašytiniams suimtųjų bei kitų asmenų, turinčių pagrįstą bei teisės saugomą interesą susipažinti su asmens bylų dokumentais, prašymams, organizuoja ir vykdo susipažinimo su prašomais dokumentais procedūrą;

4.11 teismams ir teritorinėms prokuratūroms siunčia pranešimus apie gautus vykdyti įsiteisėjusius teismo nuosprendžius dėl suimtųjų, kuriems kitoje baudžiamojoje byloje paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, siekiant užtikrinti baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus;

4.12 rengia pranešimus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai apie atvykusius į įstaigą, išvykusius iš jos bei paleistus suimtus užsienio valstybių piliečius, užtikrinant įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ bei poįstatyminių aktų reikalavimus;

4.13 pagal turimą asmens bylose informaciją, daro atžymas dėl prokurorų ar teismų sprendimų drausti suimtiesiems skambinti telefonu ar pasimatyti, siekiant užtikrinti suėmimo vykdymo tvarką;

4.14 užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų paruošti ir pateikti įstaigos struktūriniams padaliniams dokumentai suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui, siekiant užtikrinti šių asmenų pristatymą į kitas įstaigas pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų, teismų reikalavimus;

4.15 vykdo suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų savalaikį pateikimą vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) pagal gautus teismų reikalavimus, siekiant užtikrinti suimtųjų asmenų pristatymą į teismo posėdžius bei kaltinamų nusikaltimų padarymu kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje jiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, arba jau atliekančių laisvės atėmimo ar arešto bausmę už kitą nusikaltimą, sąrašo pateikimą vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai), siekiant užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo arba laisvės atėmimo (arešto) bausmės vykdymą;

4.16 užtikrina suimtiesiems (nuteistiesiems), gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už įstaigos ribų savalaikį ir teisingą pažymėjimų įforminimą, užtikrinant suimtiesiems (nuteistiesiems) teisės aktuose numatytų teisių įgyvendinimą;

4.17 organizuoja savalaikį pranešimų išsiuntimą ikiteisminio tyrimo įstaigoms apie pirmąjį advokatų apsilankymą pas suimtuosius asmenis, savalaikį pranešimų išsiuntimą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar teismams apie skubius sergančiųjų konvojavimus į Laisvės atėmimo vietų ligoninę siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų atlikimą;

4.18 įstatymų nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose ruošia atsakymų projektus teisėsaugos institucijoms, piliečiams, suimtiesiems užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

4.19 organizuoja archyvinių asmens bylų perdavimą į įstaigos archyvą, užtikrinant archyvinių asmens bylų apskaitą;

4.20 pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.21 laikinai nesant darbe specialistui (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), atlieka jo funkcijas;

4.22 vykdo kitus 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko ir patarėjo (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, užtikrindamas tinkamą įstaigos uždavinių įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:43