Janina Korkuc

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2 išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

3.3 mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją, sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

3.4 mokėti dirbti kompiuteriniu MS Office programiniu paketu;

3.5 išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1 koordinuoja savalaikį ir teisingą duomenų suvedimą į informacines sistemas;

4.2 veda, tikrina bei koreguoja suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylose esančių duomenų suvedimą į kompiuterinę sistemą, siekiant užtikrinti laisvės atėmimo ar arešto bausmių vykdymo terminų kontrolę;

4.3 kontroliuoja suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų tvarkymą, saugojimą, išdavimą laikinam naudojimui kitų tarnybų darbuotojams ir jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

4.4 rengia teismams teikimus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais užsienio valstybių teismų nuosprendžiais paskirtų bausmių suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamųjų ir bausmių vykdymo įstatymų reikalavimais, siekiant įvykdyti šį procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

4.5 rengia teismams paklausimus dėl pateiktuose vykdyti nuosprendžiuose esančių netikslumų (pataisos įstaigos rūšies, kardomosios priemonės – suėmimo taikymo, laikinajame sulaikyme ar suėmimo išbūto laiko įskaitymo į paskirtą laisvės atėmimo (arešto) bausmę, siekiant užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) laikymo įstaigoje teisėtumą;

4.6 rengia teismams teikimus dėl keliais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo, užtikrinant bausmių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.7 ruošia dokumentus suimtųjų (nuteistųjų) paleidimui ir dalyvauja paleidžiant suimtuosius (nuteistuosius), siekiant užtikrinti savalaikį suimtųjų ir nuteistųjų paleidimą iš įstaigos;

4.8 pildo pažymas apie gautų iš ikiteisminio tyrimo įstaigų ar teismų kaltinamųjų aktų, nuosprendžių, nutarčių kopijų įteikimą suimtiesiems (nuteistiesiems) ir šias pažymas Administracijos reikalų skyriui elektroninėmis ryšio priemonėmis perdavus atsiuntusioms institucijoms, sudeda į suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas, siekiant kontroliuoti gautų dokumentų įteikimą suimtiesiems (nuteistiesiems);

4.9 vykdo dokumentų, gautų iš teismų, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų ir kitų teisėsaugos institucijų įteikimą arba skelbimą suimtiesiems (nuteistiesiems), užtikrinant skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

4.10 esant rašytiniams suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų, turinčių pagrįstą ir teisės saugomą interesą susipažinti su asmens bylų dokumentais, prašymams, organizuoja ir vykdo susipažinimo su prašomais dokumentais procedūrą;

4.11 užtikrina suimtųjų (nuteistųjų) savalaikį siuntimą į pataisos namus tolimesniam laisvės atėmimo ar arešto bausmės atlikimui, siekiant užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) laikymo įstaigoje teisėtumą;

4.12 sutikrina nuteistųjų, laikinai perkeltų į įstaigą dėl dalyvavimo teismo posėdžiuose asmens bylose esančią informaciją su kompiuterinėje sistemoje įvesta informacija apie laisvės atėmimo (arešto) terminus, siekiant užtikrinti laikymo įstaigoje teisėtumą;

4.13 siunčia pranešimus Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai apie atvykusius į įstaigą, išvykusius iš jos bei paleidžiamus nuteistus užsienio valstybių piliečius, užtikrinant įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ bei poįstatyminių aktų reikalavimus;

4.14 pagal turimą asmens bylose informaciją, daro atžymas dėl prokurorų ar teismų sprendimų drausti suimtiesiems skambinti telefonu ar pasimatyti, siekiant užtikrinti suėmimo vykdymo tvarką;

4.15 užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų paruošti ir pateikti įstaigos struktūriniams padaliniams dokumentai suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui, siekiant užtikrinti šių asmenų pristatymą į kitas įstaigas pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų, teismų reikalavimus;

4.16 vykdo suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų savalaikį pateikimą vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) pagal gautus teismų reikalavimus, siekiant užtikrinti suimtųjų asmenų pristatymą į teismo posėdžius bei kaltinamų nusikaltimų padarymu kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje jiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, arba jau atliekančių laisvės atėmimo ar arešto bausmę už kitą nusikaltimą, sąrašo pateikimą vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai), siekiant užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo arba laisvės atėmimo (arešto) bausmės vykdymą;

4.17 užtikrina suimtiesiems (nuteistiesiems), gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už įstaigos ribų savalaikį ir teisingą pažymėjimų įforminimą, užtikrinant suimtiesiems (nuteistiesiems) teisės aktuose numatytų teisių įgyvendinimą;

4.18 įstatymų nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose ruošia atsakymų projektus teisėsaugos institucijoms, piliečiams, suimtiesiems (nuteistiesiems) užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

4.19 organizuoja archyvinių asmens bylų perdavimą į įstaigos archyvą, užtikrinant archyvinių asmens bylų apskaitą;

4.20 pildo nuteistųjų areštu apskaitos ir registracijos žurnalą;

4.21 pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.23 laikinai nesant darbe specialistui (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.), atlieka jo funkcijas;

4.24 vykdo kitus 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko ir patarėjo (nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, užtikrindamas tinkamą įstaigos uždavinių įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:41