Olga Šilkinienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį socialinių mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.3. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus inspektorių darbo veiklą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriniu MS Office programiniu paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacijas, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos kortelėse esančių duomenų suvedimą į įstaigoje įdiegtas kompiuterines bazes, siekiant užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo bei laisvės atėmimo (arešto) bausmės vykdymo terminus;

5.2. ruošia dokumentus suimtųjų (nuteistųjų) paleidimui ir dalyvauja juos paleidžiant, siekiant užtikrinti savalaikį suimtųjų (nuteistųjų) paleidimą iš įstaigos;

5.3. kontroliuoja nuteistųjų grąžinimą į pataisos namus, siekiant užtikrinti laikymo įstaigoje teisėtumą;

5.4. užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų paruošti dokumentai suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui, siekiant užtikrinti šių asmenų pristatymą į kitas įstaigas pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų, teismų reikalavimus;

5.5. užtikrina, kad laiku būtų pateikti rengiamų konvojuoti suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo sąrašai įstaigos struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

5.6. organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylų tvarkymą, tikrina iš teismų ir policijos komisariatų areštinių grįžusiųjų asmens bylas, siekiant užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) priėmimo ir laikymo įstaigoje teisėtumą;

5.7. užtikrina nuteistųjų, laikinai perkeltų į įstaigą iš pataisos namų, asmens bylų saugų laikymą, išduoda jas laikinam naudojimui kitų tarnybų darbuotojams, kontroliuoja jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

5.8. užtikrina suimtiesiems (nuteistiesiems), gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už įstaigos ribų bei nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu parvykti į namus savalaikį ir teisingą pažymėjimų įforminimą, užtikrinant suimtiesiems (nuteistiesiems) teisės aktuose numatytų teisių įgyvendinimą;

5.9. įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į piliečių, teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų paklausimus užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

5.10. užtikrina savalaikį dokumentinės medžiagos, gautos iš teisėsaugos bei valstybės institucijų pateikimą vykdymui skyriaus darbuotojams;

5.11. rengia pusmečio bei metų ataskaitų apie laikomų įstaigoje nuteistųjų skaičių bei jų kaitą ataskaitų projektus;

5.12. kontroliuoja savalaikį užklausimų išsiuntimą teismams dėl neaiškumų vykdant teismų sprendimus, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų veiklos funkcijų atlikimą;

5.13. kontroliuoja iš teismų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų gautų pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo (nuteistojo) paleidimą į laisvę tvarkymą, persiuntimą, saugojimą;

5.14. teikia 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus patarėjui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

5.15. vykdo ir kitus 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininko ir patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant užtikrinti įstaigai priskirtų veiklos funkcijų atlikimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 24 d. 09:37