Oranta Kamyšanienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimus, įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;

3.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.6. turėti gerus bendravimo, bendradarbiavimo, darbo koordinavimo ir organizacinių įgūdžius.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. siekdamas padėti pataisos namų direktoriui darbo organizavimo klausimais, reguliuoja pataisos namų darbuotojų ir kitų asmenų priėmimą pas pataisos namų direktorių;

4.2. užtikrindamas, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręsti telefonu besikreipiančių asmenų keliami klausimai, prireikus telefonu besikreipiantiems asmenims trumpai ir suprantamai paaiškina:

4.2.1.ar pataisos kompetentingi nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

4.2.2. kokius dokumentus ir kaip reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;

4.2.3. į kurią instituciją asmuo turėtų kreiptis, jeigu pataisos namai nekompetentingi nagrinėti jo prašymo ir pagal galimybes nurodo tos institucijos adresą ir telefono numerį;

4.2.4. nurodo pataisos namų darbuotojus, į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pareigas, tarnybinių telefonų numerius;

4.3. pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja pataisos namai ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;

4.4. užtikrindamas sklandų darbo organizavimą, operatyviai ir kvalifikuotai teikia pataisos namų direktoriui jo prašomą informaciją;

4.5. rengia pranešimų tekstus ir informaciją, talpinamą administracinio pastato stenduose ir pataisos namų interneto svetainėje, užtikrindamas teisės aktų nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms vykdymą bei pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą;

4.6. rengia sudarytų darbo grupių ir komisijų (išskyrus nuolat veikiančių ir turinčių savo sekretorius) posėdžių ar pasitarimų protokolus, pataisos namų vadovybės ir pataisos namų padalinių vadovų pasitarimų protokolus;

4.7. teisės aktų nustatytais terminais rengia pataisos namų metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

4.8. rengia rizikos veiksnių sąrašus, kuriuos nustatyta tvarka teikia įstaigos administracijos padalinių vadovams pagal kompetenciją ir direktoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį, sudaro rizikos veiksnių valdymo svarbos žemėlapius ir nustatyta tvarka teikia juos įstaigos vadovui, rengia rizikos valdymo planų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinti;

4.9. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus;

4.10. specialistui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, susijusias su įstaigos dokumentų valdymu ir administravimu, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

4.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:20