Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

3.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus psichologo darbo patirties;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais;

3.4. išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinių, socialinių ir psichologinių veiksnių sąveiką psichologinių sutrikimų atsiradime ir dinamikoje;

3.5. mokėti naudoti psicho-diagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus, praktiškai konsultuoti interesantus gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais;

3.6. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas, išvadas bei analitinio pobūdžio ataskaitas;

3.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus psichologų darbą, užtikrina tikslingą skyriaus uždavinių įgyvendinimą;

4.2. stebi, analizuoja ir apibendrina psichologų veiklą, parenka metodus veiklos funkcijoms vykdyti bei programoms įgyvendinti;

4.3. planuoja skyriaus psichologų veiklos kryptis, siūlo priemones skyriaus viršininkui ar pavaduotojui ketvirčių darbo planams, teikia pažymas apie įvykdytas priemones;

4.4. rengia skyriaus kompetencijai priskirtas nustatytos formas ataskaitas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais, užtikrina savalaikį jų pateikimą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių bei Veiklos organizavimo skyriui;

4.5. rengia ir koreguoja skyriaus psichologų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus juos tobulinti, supažindina naujai priimtus psichologus su jų pareigybių aprašymais;

4.6. konsultuoja nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrindamas individualią psichologinę pagalbą ir jos tęstinumą nuteistiesiems;

4.7. atlieka nuteistųjų psicho-diagnostinį įvertinimą, užtikrindamas objektyvų nuteistojo asmenybės įvertinimą;

4.8. teikia metodinę bei praktinę pagalbą kitiems skyriaus darbuotojams, rengiant nuteistųjų charakteristikas, pataisos planus tam, kad būtų efektyviai vykdomi pataisos programose iškelti uždaviniai;

4.9. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą nuteistiesiems, užtikrindamas šių organizacijų pagalbos nuteistiesiems prieinamumą;

4.10. esant poreikiui, pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą;

4.11. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, kitų įstaigų, institucijų ir organizacijų paklausimus;

4.12. koordinuoja, organizuoja įvairias prevencines bei reabilitacines programas, užtikrindamas bausmių vykdymo kodekse numatytų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

4.13. organizuoja ir vykdo psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją, siekiant mažinti savižudybių ir savęs žalojimo atvejų skaičių įstaigoje;

4.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, (skirstant nuteistuosius į grupes, būrius, kameras, perkeliant nuteistuosius į kitas pataisos įstaigas, svarstant nuteistųjų nubaudimo ir paskatinimo klausimus), pasitarimuose posėdžiuose užtikrindamas, jog priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į nuteistųjų psichologinę būseną ir asmenybę, jog būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuoti uždaviniai;

4.15. bendradarbiauja su kitomis pataisos namų tarnybomis nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos klausimais;

4.16. koordinuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir jų dalyvavimą mokymuose, užtikrindamas jų kompetencijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

4.17. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

4.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 12:37