Vitas Autukevičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo įstaigų ir tardymo izoliatorių veiklą bei asmenų, laikomų šiose įstaigose, resocializaciją;

4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.4. išmanyti raštvedybos taisykles;

4.5. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7. pretendentas, priimtas į šias pareigas, turės teisės aktų nustatyta tvarka išmokti taikyti teisės pažeidėjų įvertinimo metodiką OASys;

4.8. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

4.9. atitikti III skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas užtikrinti naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų sėkmingą adaptaciją įstaigoje, vykdydamas savęs žalojimo ir savižudybių prevenciją, organizuoja pastarųjų priėmimą ir su tuo susijusios dokumentacijos rengimą;

5.2. siekdamas užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą bei socialinių paslaugų teikimą, informuoja suimtuosius ir nuteistuosius apie socialinės paramos formas bei jų suteikimo galimybes;

5.3. vykdydamas resocializaciją, rūpinasi materialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimu suimtiesiems ir nuteistiesiems;

5.4. siekdamas užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų galimybę įsigyti būtiniausių reikmenų bei maisto produktų, supažindina juos pasirašytinai su informaciniais pranešimais apie gaunamas įplaukas į jų asmenines sąskaitas;

5.5. siekdamas įvertinti nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo elgesio riziką, teisės aktų nustatyta tvarka, rengia socialinio tyrimo išvadas pagal pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką OAsys ir pristato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai ar kitais būtinais atvejais;

5.6. siekdamas atstovauti įstaigai, dalyvauja teismuose nagrinėjant nuteistųjų lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimą švelnesne bausme bei kitose administracinėse bylose;

5.7. siekdamas užtikrinti nuteistųjų, neturinčių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų gavimą ir suteikia praktinę pagalbą rengiant reikiamus dokumentus dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo;

5.8. siekdamas užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą, organizuoja ir vykdo resocializaciją su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

5.9. siekdamas pagerinti suimtųjų ir nuteistųjų galimybes susipažinti su galiojančiais teisės aktais, valstybės institucijų kompetencija ir darbu, praplėsti jų akiratį bei sudaryti galimybes efektyviau ginti savo teises ir sąmoningai vykdyti pareigas, ugdyti pilietiškumą bei teisinę sąmonę, mažinti neigiamą izoliacijos įtaką, organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų bei nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga procesą;

5.10. siekdamas užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą, suteikia ir organizuoja socialinę, moralinę paramą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

5.11. siekdamas užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą, vykdo nuteistųjų socialinės reabilitacijos programas;

5.12. siekdamas mažinti suimtųjų ir nuteistųjų socialinę atskirtį bei įtraukti juos į socialiai prasmingą veiklą, organizuoja kultūrinius, sportinius, visuomeninius renginius bei švietėjišką veiklą;

5.13. siekdamas efektyvesnio resocializacijos darbo, individualiai kiekvienam nuteistajam sudaro Individualaus darbo su nuteistuoju planą;

5.14. siekdamas įvertinti suimtųjų ir nuteistųjų socializacijos lygį bei resocializacijos poreikį, rengia dokumentus, susijusius su jų charakteristikomis ir elgesio įvertinimu;

5.15. siekdamas fiksuoti resocializacijos etapus bei sistemingai kaupti informaciją apie nuteistuosius, tvarko Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį fiksuoja pataisos programų vykdymo rezultatus bei rengia išsamias išvadas, charakterizuojančias nuteistųjų elgesį bei požiūrį į darbą, pagal atskirus institucijų ar įstaigų prašymus rašo suimtųjų ir nuteistųjų charakteristikas;

5.16. siekdamas užtikrinti režimo reikalavimų vykdymą, reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės laikymosi;

5.17. siekdamas įgyvendinti resocializacijos priemones, priima nuteistuosius ir suimtuosius asmeniniais klausimais, savo kompetencijos ribose bei bendradarbiaujant su kitomis įstaigos tarnybomis, sprendžia iškilusias problemas;

5.18. siekdamas išnagrinėti gautus valstybinių institucijų, kitų įstaigų, organizacijų, piliečių, nuteistųjų ir suimtųjų paklausimus, pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus savo kompetencijos ribose;

5.19. siekdamas užtikrinti savalaikį suimtųjų ir nuteistųjų skundų, prašymų bei pareiškimų išsiuntimą į kitas institucijas ar įstaigos direktoriui, nustatyta tvarka priima ir registruoja jų skundus, prašymus, pareiškimus ir perduoda juos Veiklos organizavimo skyriui išsiuntimui arba juos nagrinėti kompetentingiems pareigūnams;

5.20. siekdamas suimtiesiems ir nuteistiesiems sudaryti sąlygas tenkinti socialinius, dvasinius ir kultūrinius poreikius, užtikrina klausimų, susijusių su buitimi, sprendimą bei organizuoja ir vykdo jų laisvalaikio užimtumą;

5.21. siekdamas informuoti suimtuosius ir nuteistuosius, rūpinasi vaizdinės informacijos pateikimu bei jos atnaujinimu priskirtų kuruoti gyvenamųjų kamerų postuose;

5.22. siekdamas užtikrinti ilgalaikę nuteistųjų ir suimtųjų visuomeninio elgesio korekciją, nagrinėja ir rengia dokumentinę medžiagą dėl pastarųjų padarytų drausmės pažeidimų ir paskatinimo priemonių taikymo;

5.23. siekdamas užtikrinti nuteistųjų įtraukimą į darbą, teikia pasiūlymus Nuteistųjų įdarbinimo komisijai dėl nuteistųjų įdarbinimo, skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitą darbo vietą bei kitais klausimais, kurių sprendimas priskirtas Nuteistųjų įdarbinimo komisijos kompetencijai;

5.24. siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių vykdymą, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus;

5.25. siekdamas užtikrinti Resocializacijos skyriaus uždavinių vykdymą, atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose šias pareigas einančiam pareigūnui, numatytas funkcijas.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 08:38