Valė Veidienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti specialųjį vidurinį įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, slaugos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendrąją slaugos praktiką ir ne mažiau 2 metų praktinio darbo patirtį;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais sveikatinimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos sistemos valstybinių valdymo subjektų tvarkomaisiais dokumentais, suėmimo ir bausmės reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti dirbti kompiuterinėmis ,,Microsoft Office“, ,,Microsoft Word‘‘ programomis.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. laiku ir tinkamai išduoda gydytojo paskirtus vaistus, įsitikina, kad pacientas laiku ir tinkamai juos vartoja, moka paaiškinti, kodėl gydytojas paskyrė šiuos vaistus, paaiškina vaistų poveikį, galimas šalutines reakcijas;

6.2. laikosi medicinos etikos, moralės bei konfidencialumo principų reikalavimų;

6.3. praneša įstaigos direktoriaus budinčiajam padėjėjui bei SPS vedėjui apie sužeidimus, traumas, sužalojimus, apsinuodijimus bei kitus nelaimingus atsitikimus;

6.4. nustatyta tvarka praneša įstaigos direktoriaus budinčiajam padėjėjui bei SPS vedėjui apie išaiškintą ar įtariamą ūminę infekcinę ligą, apsinuodijimą maistu, profesinį apsinuodijimą, sergančių ligonių bei infekcinių ligų užkratų nešiotojų sanitarinio-epidemiologinio režimo pažeidimą;

6.5. teikia skubią medicinos pagalbą, savo kompetencijos ribose priima sprendimus gyvybei pavojingos organizmo būklės atveju;

6.6. nukreipia pacientus gydytojams specialistams, užtikrinant tinkamą paslaugų lygį, profesinę specializaciją ir kokybę;

6.7. darbe laikosi darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

6.8. vykdo gydytojų specialistų paskyrimus ir procedūras, užtikrinant gydymo tęstinumą ir nuoseklumą;

6.9. apie paskirtas gydymo ir diagnostikos procedūras, jų atlikimo būdus, pasiruošimą, galimas komplikacijas paaiškina pacientui. Stebi paciento savijautą po procedūrų, dokumentuoja atliktą darbą;

6.10. tinkamai tvarko pirminę medicininę dokumentaciją pagal jos paskirtį;

6.11. periodiškai pateikia atlikto darbo ataskaitą;

6.12. esant būtinybei pavaduoja kitą bendrosios praktikos slaugytoją;

6.13. atlieka budinčio medicinos personalo pareigas pagal darbo grafiką, užtikrinant paslaugų tęstinumą;

6.14. esant būtinumui budėjimo metu nukreipia pacientus į kitas gydymo įstaigas;

6.15. pastoviai komplektuoja, medikamentų atsargas, jais disponuoja, teikiant pirminę medicininę pagalbą ir vykdant gydytojų paskyrimus;

6.16. vykdo griežtą vaistų ir psichotropinių vaistinių preparatų, vienkartinių švirkštų bei kitų priemonių apskaitą;

6.17. nukreipia asmenį sanitariniam paruošimui konstatavus odos parazitinį susirgimą, siekiant sergamumo prevencijos;

6.18. uždraudžia etapuoti asmenį dėl ligos ar būklės, siekiant išvengti galimų sveikatos komplikacijų;

6.19. sistemingai ugdo profesinę kvalifikaciją specialiuose kursuose ir renginiuose;

6.20. darbe laikosi aseptikos, antiseptikos ir asmens higienos reikalavimų;

6.21. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas tarnybos kuravimas, SPS vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.22. sistemingai ugdyti profesinę kvalifikaciją specialiuose kursuose ir renginiuose.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 16:16