Rita Astikienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais;

5.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja įstaigos elektros tinklų eksploataciją ir vykdo jų kasdieninę priežiūrą, užtikrinant normalų įstaigos darbą;

6.2. planuoja ir vykdo elektros tinklų ir elektros įrenginių profilaktinius remontus ir aptarnavimą, užtikrinant normalų elektros tinklų ir įrenginių darbą, bei siekiant išvengti galimų gedimų;

6.3. tvarko elektros energijos naudojimo apskaitą, ruošia ir nustatytais terminais pristato elektros energijos sunaudojimo ataskaitas, vykdant elektros energiją teikiančios įmonės reikalavimus;

6.4. vykdo elektros įrenginių eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoja apkrovos grafikų ir elektrosaugos taisyklių laikymąsi, užtikrinant ilgalaikį elektros įrenginių eksploatavimą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų;

6.5. organizuoja įstaigos vandentiekio, kanalizacijos ir šiluminių tinklų eksploataciją ir vykdo jų kasdieninę priežiūrą, užtikrinant ilgalaikę vandentiekio, kanalizacijos ir šilumos tinklų eksploataciją;

6.6. planuoja ir vykdo vandentiekio, kanalizacijos ir šiluminių tinklų profilaktinius remontus ir aptarnavimą kasmetinį šiluminių tinklų bandymą, užtikrinant normalų tinklų darbą;

6.7. tvarko vandens ir šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą nustatytais terminais ruošia ir pristato žinyboms vandens ir šiluminės energijos panaudojimo ataskaitas, vykdant vandenį ir šilumos energiją tiekiančių žinybų reikalavimus;

6.8. organizuoja transporto priemonių priežiūrą registraciją techninę apžiūrą, remontą, vykdant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.9. planuoja elektros energijos, šilumos, vandens bei remontui naudojamų medžiagų taupymo priemones, kontroliuoja jų realizavimą, užtikrinant racionalų įstaigai skiriamų finansinių lėšų panaudojimą

6.10. laikantis saugos darbe reikalavimų, atlieka naujų įrenginių montavimą paleidimą, derinimą ir perdavimą eksploatacijai, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų atliekant šiuos darbus;

6.11. apsaugo elektros įrenginius nuo pavojingo elektros srovės poveikio, užtikrina izoliacijos patikimumą, organizuoja jų patikrinimus, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe;

6.12. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, įvykusius eksploatuojant, aptarnaujant elektros ir energetinio ūkio įrenginius, nustatant ir šalinant tų nelaimingų atsitikimų priežastis;

6.13. kontroliuoja ir užtikrina, kad visuose padaliniuose būtų laikomasi elektrosaugos taisyklių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų susijusių su elektros sauga;

6.14. supažindina darbuotojus su mašinų ir mechanizmų eksploatavimo taisyklėmis, suteikiant žinias, pakankamas saugiam mašinų ir mechanizmų eksploatavimui;

6.15. imasi priemonių pašalinti priežastis, sukėlusias ar galinčias sukelti traumas, avarijas ar profesinius susirgimus, siekiant apsaugoti dirbančiųjų sveikatą;

6.16. vykdo ventiliacinių sistemų priežiūrą, remontą tikrina jų efektyvumą, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.17. pastoviai tikrina ypač svarbių elektros įrengimų (dyzelinio generatoriaus, dezinfekcinių kamerų, uždaros zonos apšvietimo įrengimų, įvažiavimo vartų, virtuvės įrengimų, elektros įvadinių paskirstymo spintų ir pan.) techninį stovį ir nedelsiant šalina trūkumus, užtikrinant nepertraukiamą elektros energijos teikimą;

6.18. teikia pasiūlymus ūkio skyriaus vedėjui dėl lėšų, reikalingų energetinio ūkio, įrenginių ir autotransporto priežiūrai, remontui, saugiai eksploatacijai, siekiant aprūpinti įstaigos energetinį, transporto ūkį atsarginėmis dalimis ir medžiagomis;

6.19. teikia pasiūlymus Ūkio skyriaus vedėjui dėl nuteistųjų, paliktų Lukiškių TI-K atlikti ūkio darbus, etatų poreikio bei darbo organizavimo tobulinimo, siekiant kuo efektyviau panaudoti nuteistųjų darbą;

6.20. kontroliuoja suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygas gyvenamosiose kamerose, užtikrinant Lietuvos higienos normų reikalavimų atitiktį;

6.21. atlieka viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

6.22. valstybės institucijų higienos sąlygų patikrinimo metu atstovauja įstaigai, užtikrinant Lietuvos higienos normų reikalavimus;

6.23. nagrinėja ir teikia atsakymus į suimtųjų (nuteistųjų) skundus, prašymus, pasiūlymus, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.24. vykdo nuteistųjų, atliekančių ūkio darbus, paskirtų į elektriko pareigas profesinį ugdymą;

6.25. užtikrina, kad įrengimai ir kita įranga būtų montuojami, eksploatuojami, aptarnaujami, rekonstruojami ir tikrinami vadovaujantis galiojančiais techninės priežiūros bei kitais norminiais dokumentais;

6.26. tikrina autotransporto priemonių degalų ir kilometražo rodmenų atitikimą įrašams kelionės lapuose;

6.27. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:41