Ona Rukuižienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius nuteistųjų ir suimtųjų susirašinėjimą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų išsiunčiamų giminaičiams ir kitiems asmenims bei iš jų gaunamų laiškų apskaitą, siekiant užtikrinti savalaikę korespondencijos išsiuntimo ir įteikimo kontrolę;

4.2. išsiunčia suimtųjų ir nuteistųjų giminaičiams ir kitiems asmenims adresuotus laiškus;

4.3. įteikia suimtiesiems ir nuteistiesiems adresuotus giminaičių ir kitų asmenų bei iš valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinių institucijų gautus laiškus teisės aktuose numatytais terminais;

4.4. gautus laiškus, adresuotus suimtajam ar nuteistajam, išvykusiam į kitą įstaigą ar paleistam iš Vilniaus pataisos namų, persiunčia teisės aktuose numatytais terminais nauju adresu, užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų teisę susirašinėti;

4.5. suimtąjį ir nuteistąjį, paleidžiant iš Vilniaus pataisos namų ar perkeliant į kitą laisvės atėmimo vietų įstaigą, išsiunčiamų ir gaunamų laiškų apskaitos korteles įdeda į suimtojo ar nuteistojo asmens bylas, užtikrinant nepertraukiamą korespondencijos apskaitą;

4.6. vykdant teismo (teisėjo) nutartį arba įstaigos direktoriaus nutarimą, tikrina suimtųjų ir nuteistųjų korespondenciją;

4.7. saugo suimtųjų ir nuteistųjų vardu gautus laiškus, kuriems yra laikinai sustabdytas laiškų išsiuntimas ir įteikimas;

4.8. siekiant, kad suimtiesiems ir nuteistiesiems nepatektų draudžiami įsinešti ir turėti daiktai, gautą giminaičių ir kitų asmenų laišką (voką), prieš įteikiant adresatui, jo akivaizdoje atplėšia ir patikrina ar jame nėra draudžiamų daiktų;

4.9. užtikrinant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reikalavimus, kontroliuoja, kad suimtųjų ir nuteistųjų išsiunčiama korespondencija būtų teisingai įforminta;

4.10. nustačius pažeidimus, surašo tarnybinius pranešimus teisės aktų nustatyta tvarka;

4.11. pagal kompetenciją, užtikrindamas teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių nuteistųjų ir suimtųjų susirašinėjimą, nagrinėja ir rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų, teisėsaugos institucijų paklausimus, rengia atsakymų (sprendimų) projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus (skundus);

4.12. sudaro ir tvarko dokumentų, susijusių su nuteistųjų ir suimtųjų susirašinėjimu, bylas;

4.13. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.14. vykdo kitus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:27