Laura Maračinskienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos  Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir  gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

3.3. išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atrankų komisijų į laisvas pataisos pareigūnų pareigybes posėdžius, tikrina pretendentų pateiktų dokumentų atitikimą pareigybei keliamiems specialiesiems reikalavimams, užtikrindamas tinkamą teisės aktų įgyvendinimą;

4.2. tvarko Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau - Lukiškių TI-K) darbuotojų užimtų ir laisvų pareigybių sąrašus, sudaro ir tvarko skyriaus veiklos dokumentų bylas, atlieka darbuotojams skirtų tarnybinių nuobaudų ir paskatinimų apskaitą, pildo darbuotojų apskaitos kartoteką, užtikrindamas skyriaus nuostatų įgyvendinimą;

4.3. skaičiuoja Lukiškių TI-K pataisos pareigūnų tarnybos ir Lietuvos valstybei stažus, rengia išvadas ir tvarko dokumentus, susijusius su tarnybos stažų patvirtinimu, užtikrindamas teisingą jų apskaičiavimą kasmetinių atostogų trukmei ir priedams nustatyti;

4.4. skaičiuoja darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stažus, suteikiančius teisę į kasmetines papildomas atostogas, užtikrindamas teisingą stažų paskaičiavimą kasmetinių atostogų trukmei nustatyti;

4.5. pildo naujai priimtų į tarnybą (darbą) darbuotojų asmens korteles;

4.6. formuoja, pildo ir tvarko Lukiškių TI-K pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, įrašo pakeitimus, susijusius su jų tarnyba (darbu) ir užtikrina asmens bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. tinkamai įformina ir perduoda į archyvą atleistų darbuotojų asmens bylas, užtikrindamas dokumentų tvarkymą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.8. tvarko skyriaus dokumentų bylas, formuoja ir tvarko skyriuje sudaromas bylas personalo valdymo ir įstaigos veiklos klausimais;

4.9. tvarko atleistų darbuotojų specialaus patikrinimo dokumentacijos bylas;

4.10. pagal kompetenciją suveda duomenis į Alga-2000 Personalo modulio registrą, užtikrindamas asmens duomenų apsaugą;

4.11. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su personalo veikla, rengia ataskaitas (pažymas) personalo veiklos klausimais, užtikrindamas bendrą ir teisingą informacijos kaupimą;

4.12. tvarko Lukiškių TI-K darbuotojų atostogų apskaitą, rengia kasmetinių atostogų grafikus;

4.13. atlieka specialųjį tikrinimą Prevencinių poveikio priemonių ir Administracinių nusižengimų registruose, užtikrindamas Asmenų, priimamų į pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, specialaus tikrinimo taisyklių įgyvendinimą;

4.14. supažindina pasirašytinai naujai priimtą darbuotoją su Lukiškių TI-K kolektyvine sutartimi, privačių interesų deklaravimo, pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis;

4.15. išrašo ir išduoda nuolatinius leidimus įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims įeiti į įstaigos teritoriją, tvarko nuolatinių leidimų registrą, rengia atrinktų nuolatinių leidimų naikinimo aktų projektus;

4.16. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pataisos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų išdavimą, tvarko Kalėjimų departamento išduotų pataisos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų registrą;

4.17. rengia pažymas, tarnybinius pranešimus personalo valdymo klausimais;

4.18. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, siekiant tinkamai  įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 16 d. 09:42