Virginija Sruoginienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

3.3. išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atrankų komisijų į laisvas pataisos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes posėdžius, užtikrindamas tinkamą teisės aktų įgyvendinimą;

4.2. skaičiuoja Vilniaus pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų stažus, rengia išvadas ir tvarko dokumentus, susijusius su tarnybos stažų patvirtinimu, užtikrindamas teisingą jų apskaičiavimą kasmetinių atostogų trukmei ir priedams nustatyti;

4.3. formuoja, pildo ir tvarko Vilniaus pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pataisos pareigūnų, išskyrus jaunesniuosius specialistus, ir karjeros valstybės tarnautojų asmens bylas, atlieka įrašus asmens bylose, susijusius su jų darbu/tarnyba ir užtikrina asmens bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.4. tvarko skyriaus dokumentų bylas, formuoja ir tvarko skyriuje sudaromas nomenklatūrines bylas personalo ir įstaigos veiklos klausimais;

4.5. atlieka pretendentų specialųjį tikrinimą Prevencinių poveikio priemonių ir Administracinių nusižengimų registruose;

4.6. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su personalo veikla, rengia ataskaitas (pažymas) personalo veiklos klausimais, užtikrindamas bendrą ir teisingą informacijos kaupimą;

4.7. informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą apie darbuotojų priėmimą, vaiko priežiūros, nemokamų atostogų suteikimą ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4.8. koordinuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems būtina atlikti periodinius sveikatos tikrinimus, tvarką, sudaro sąrašus, išduoda asmens medicinos knygeles, kontroliuoja, ar šie darbuotojai laiku pasitikrino sveikatą;

4.9. rengia pažymas, tarnybinius pranešimus personalo klausimais;

4.10. protokoluoja įstaigoje rengiamus bendrus pasitarimus ir susirinkimus, užtikrinant juose svarstytų klausimų ir aptartų sprendimų bei pavedimų fiksavimą;

4.11. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimu atlieka kitų skyriaus darbuotojų (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, siekiant tinkamai įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 23 d. 08:24