Česlavas Laikovskis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją;

3.3. turėti specialų pasirengimą darbui su priklausomais asmenimis, t. y. būti dalyvavusiam „Atlantis“ programos, psichologinės pagalbos bei priklausomybių terapijos mokymuose;

3.4. būti susipažinusiam su terapiniu ir reabilitaciniu procesu programose, besiremiančiose „12 žingsnių“ metodologija;

3.5. išmanyti ir mokėti identifikuoti nuteistųjų psichologinius gynybos mechanizmus, naudojamus priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų;

3.6. išmanyti sveikimo nuo priklausomybės ligų ypatumus ir etapus, atkryčio prevenciją;

3.7. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas.

3.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia informaciją nuteistiesiems apie priklausomybės ligas, apie sveikimo procesą bei kitą informaciją, reikalingą siekiant motyvuoti nuteistuosius pokyčiui;

4.2. organizuoja ir vykdo PRG reabilitacijos programą, veikia vadovaudamasis PRG veiklos taisyklėmis;

4.3. įvertina nuteistųjų asmenybės poreikius, rizikos faktorius, siekdamas efektyviai taikyti individualias bausmės atlikimo ir psichosocialinės reabilitacijos priemones;

4.4. teikia pasiūlymus skyriaus viršininko patarėjui dėl naujų nuteistųjų priėmimo į PRG reabilitacijos programą;

4.5. renka ir sistemina duomenis apie nuteistuosius, dalyvaujančius PRG reabilitacijos programoje, identifikuoja pagrindines nuteistojo problemas, terapines užduotis bei kryptis tolimesniam darbui;

4.6. organizuoja bei užtikrina, jog nuteistieji, norintys dalyvauti savitarpio pagalbos grupėse (Anoniminiai Alkoholikai, Anoniminiai Narkomanai), turėtų šią galimybę;

4.7. pagal nuteistųjų poreikį – teikia terapinę/savitarpio pagalbą turintiems psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemų;

4.8. vykdo narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją bei postvenciją nuteistiesiems;

4.9. renka, kaupia, sistemina nuteistųjų ir PRG narių programų vykdymo dokumentaciją;

4.10. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę ir psichologinę pagalbą priklausomiems nuo psichiką veikiančių medžiagų nuteistiesiems, užtikrindamas šių organizacijų pagalbos nuteistiesiems prieinamumą;

4.11. organizuoja bei vykdo įstaigos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių plane numatytas priemones bei pateikia ataskaitas apie jų įvykdymą;

4.12. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

4.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 13:45