Vilius Andrulionis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą;

3.3. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas bei išvadas;

3.4. gebėti priimti tinkamą problemos sprendimo strategiją, paremtą profesiniu situacijos suvokimu bei savo pirminėmis kompetencijomis;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas ir įsakymu patvirtintas arba Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas pataisos programas, užtikrinant veiksmingą ir tinkamą jų taikymą atsižvelgiant į nuteistojo kriminogeninius poreikius;

4.2. teikia pasiūlymus dėl nuteistųjų pataisos programų poreikio, siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą;

4.3. atlieka vykdomų elgesio korekcijos programų efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl efektyvesnio jų vykdymo;

4.4. pildo, kaupia, sistemina, saugo ir tvarko su psichologiniu darbu susijusią dokumentaciją, užtikrinant teisės aktų esminių nuostatų įgyvendinimą;

4.5. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų pirminį psichologinį įvertinimą, siekiant išsiaiškinti galimus rizikos veiksnius, problemas bei supažindinti su psichologinės pagalbos galimybėmis įstaigoje;

4.6. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų suicidinio bei autoagresyvaus elgesio vertinimus, vykdant psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją;

4.7. pagal kompetenciją teikia psichologinę pagalbą ir tolimesnes rekomendacijas administracijai, vykdydamas psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją;

4.8. vykdo individualias psichologines konsultacijas suimtiesiems ir nuteistiesiems, siekiant padėti įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, adaptuojantis tiek įkalinimo įstaigoje, tiek visuomenėje;

4.9. atlieka motyvacinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, skatinat juos dalyvauti vykdomose programose, užsiėmimuose;

4.10. atlieka nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą, naudojant adaptuotas ir aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, kuriomis yra apmokytas dirbti, siekiant pateikti rekomendacijas darbui su nuteistuoju bei vadovaujasi jomis taikant elgesio korekcijos priemones;

4.11. dalyvauja Individualaus nuteistojo socialinės reabilitacijos plano sudaryme, priemonių įgyvendinime bei jų koregavime, siekiant valdyti kriminogeninius poreikius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;

4.12. kartu su Resocializacijos skyriaus specialistu rengia socialinio tyrimo išvadas, siekiant paruošti medžiagą Lygtinio paleidimo komisijai dėl nuteistojo lygtinio paleidimo taikymo ar perkėlimo į Pusiaukelės namus, galimybės;

4.13. dalyvauja viešinant, psichologų veiklos gerosios patirties rezultatus, rengiant pranešimus įstaigos tinklalapyje, siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, siekiant tinkamai vykdyti psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją;

4.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos ir bausmių vykdymo institucijomis, siekiant tęstinumo, duomenų išsamumo ir objektyvumo;

4.16. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą DocLogix;

4.17. skyriaus viršininko ir patarėjo pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, kitų įstaigų, institucijų ir organizacijų paklausimus;

4.18. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą skyriaus psichologą;

4.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 3 d. 11:32