Irena Gripinska

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir realizuoti informaciją, rengti analitinę medžiagą;

4.5. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.6. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo tarnybą priskirtame pataisos namų apsaugos ar priežiūros poste ir gerai žino savo tarnybines pareigas;

5.2. nedelsiant informuoja SVS specialistą (apsaugai) bei vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.3. žino sargybos viršininko ir visų apsaugos pareigūnų tarnybines pareigas, pataisos namų objektų, apsaugos postų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.6. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas;

5.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša SVS specialistui (apsaugai) ar vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) bei patikrinimo rezultatus įrašo apsaugos postų žiniaraštyje;

5.8. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.9. sužinojęs apie įstaigoje laikomų asmenų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša SVS specialistui (apsaugai) ar vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai), imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

5.10. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų, nuteistųjų (suimtųjų) kratas ir kitų asmenų apžiūras, daiktų patikrinimus bei užtikrina kratų ir apžiūrų ar daiktų patikrinimų atlikimo dokumentų (aktų, protokolų ir pan.) surašymą;

5.11. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.12. žino pataisos namų leidimų režimo reikalavimus ir juos vykdo;

5.13. įleidžia (išleidžia) į/iš pataisos namus (-ų) darbuotojus ir lankytojus vadovaudamasis Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklėmis;

5.14. SVS specialisto (apsaugai) arba vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu įleidžia į pataisos namų teritoriją priešgaisrinės apsaugos ir kitus specialios paskirties padalinius;

5.15. sulaiko asmenis, ketinančius patekti į pataisos namų teritoriją be leidimo ar kito dokumento arba turinčius neteisingai įformintus dokumentus. Taip pat asmenis, ketinančius į pataisos namų teritoriją įnešti daiktus, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą. Apie tai nedelsdamas praneša SVS specialistui (apsaugai) ir vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai);

5.16. užkardo įstaigoje laikomų asmenų pabėgimus ir neteisėtus nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, išėjimus per kontrolės ir praleidimo punkto įėjimo ir išėjimo koridorių;

5.17. užtikrina, kad kontrolės ir praleidimo punkto įėjimo ir išėjimo koridoriaus durys būtų užsklęstos ir atidaromos tik įleidžiant ar išleidžiant ne daugiau kaip tris asmenis;

5.18. SVS specialisto (apsaugai) ar vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu lydi asmenis, atvykusius į pataisos namus;

5.19. keičia apsaugos pareigūnus postuose bei tikrina jų tarnybą;

5.20. lydi (konvojuoja) nuteistuosius (suimtuosius) trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

5.21. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.22. keičia SVS specialistą (apsaugai) atostogų, nedarbingumo metu ir kitais atvejais;

5.23. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.24. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.25. vykdo kitas pataisos namų direktoriaus patvirtintas nuolatinio pobūdžio SVS funkcijas bei įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų. 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 19 d. 16:39