Danutė Sargautienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, psichologijos arba teisės krypties išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

3.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, spręsti iškilusias problemas; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis patvirtintais teisės aktais ir aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis;

4.2. rengia dokumentus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pusiaukelės namų, grąžinimo į pataisos namus ir kitais atvejais bei užtikrina nuteistųjų dalyvavimą Vilniaus pataisos namų Drausmės komisijos posėdžiuose;

4.3. nuteistajam, atvykusiam į Vilniaus pataisos namų Pusiaukelės namus, sudaro individualų socialinės reabilitacijos planą bei stebi kaip nuteistasis vykdo šiame plane numatytas priemones;

4.4. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

4.5. dirba individualų ir grupinį socialinės reabilitacijos darbą su nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais;

4.6. lydi nuteistuosius ir dalyvauja vykstančiuose Vilniaus pataisos namų Pusiaukelės namuose ar už jos ribų nuteistųjų socialinės reabilitacijos renginiuose;

4.7. reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

4.8. esant būtinumui organizuoja nuteistųjų susirinkimus;

4.9. informuoja savo vadovus apie negatyvias nuteistojo elgesio pokyčių tendencijas, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemai spręsti;

4.10. stebi ir tiria neoficialią nuteistųjų aplinką, naudoja šio tyrimo rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai;

4.11. analizuoja nuteistųjų drausmę bei jos pokyčius;

4.12. rašo nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

4.13. bendradarbiauja su kitų tarnybų ar įstaigų darbuotojais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

4.14. teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo tinkamai sutvarkydamas tam reikalingus dokumentus;

4.15. nustatyta tvarka tarpininkauja dėl vienkartinės išmokos skyrimo iš valstybės biudžeto lėšų naujai atvykusiems nuteistiesiems;

4.16. domisi nuteistųjų darbu ir mokymusi, lankydamas juos darbo ar mokymosi vietoje;

4.17. gyvenamosiose, buitinėse patalpose ir priklausančioje teritorijoje užtikrina švaros ir tvarkos kontrolę;

4.18. užtikrina, kad apie įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimus, skirtus nuteistiesiems, pastarieji būtų kuo greičiau informuoti;

4.19. priima bei registruoja pateiktus nuteistųjų rašytinius prašymus, skundus, peticijas bei kitus dokumentus;

4.20. bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis organizuojant nuteistųjų resocializaciją;

4.21. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

4.22. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą Pusiaukelės namų darbuotoją;

4.23. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 13:40