Danutė Sargautienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, psichologijos arba teisės krypties išsilavinimą;

3.2. būti susipažinęs su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

3.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, spręsti iškilusias problemas; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis patvirtintais teisės aktais ir aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis;

4.2. rengia dokumentus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pusiaukelės namų, grąžinimo į pataisos namus ir kitais atvejais bei užtikrina nuteistųjų dalyvavimą Vilniaus pataisos namų Drausmės komisijos posėdžiuose;

4.3. nuteistajam, atvykusiam į Vilniaus pataisos namų Pusiaukelės namus, sudaro individualų socialinės reabilitacijos planą bei stebi kaip nuteistasis vykdo šiame plane numatytas priemones;

4.4. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

4.5. dirba individualų ir grupinį socialinės reabilitacijos darbą su nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais;

4.6. lydi nuteistuosius ir dalyvauja vykstančiuose Vilniaus pataisos namų Pusiaukelės namuose ar už jos ribų nuteistųjų socialinės reabilitacijos renginiuose;

4.7. reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

4.8. esant būtinumui organizuoja nuteistųjų susirinkimus;

4.9. informuoja savo vadovus apie negatyvias nuteistojo elgesio pokyčių tendencijas, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių problemai spręsti;

4.10. stebi ir tiria neoficialią nuteistųjų aplinką, naudoja šio tyrimo rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai;

4.11. analizuoja nuteistųjų drausmę bei jos pokyčius;

4.12. rašo nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;

4.13. bendradarbiauja su kitų tarnybų ar įstaigų darbuotojais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

4.14. teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo tinkamai sutvarkydamas tam reikalingus dokumentus;

4.15. nustatyta tvarka tarpininkauja dėl vienkartinės išmokos skyrimo iš valstybės biudžeto lėšų naujai atvykusiems nuteistiesiems;

4.16. domisi nuteistųjų darbu ir mokymusi, lankydamas juos darbo ar mokymosi vietoje;

4.17. gyvenamosiose, buitinėse patalpose ir priklausančioje teritorijoje užtikrina švaros ir tvarkos kontrolę;

4.18. užtikrina, kad apie įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimus, skirtus nuteistiesiems, pastarieji būtų kuo greičiau informuoti;

4.19. priima bei registruoja pateiktus nuteistųjų rašytinius prašymus, skundus, peticijas bei kitus dokumentus;

4.20. bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis organizuojant nuteistųjų resocializaciją;

4.21. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

4.22. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą Pusiaukelės namų darbuotoją;

4.23. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 1 d. 12:59