Danguolė Morkūnaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

5.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštesnįjį išsilavinimą iki1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „ Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis „LABBIS IV“ ir BONUS.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. apskaičiuoja karjeros ir statutinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, kasmetinių atostogų pinigus ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis direktoriaus įsakymais, užtikrinant savalaikį pervedimą į banko korteles ir sąskaitas;

6.2. apskaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas ir gyventojų pajamų mokestį,  siekiant laiku pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir VSD, atlieka išskaitymus įstaigos darbuotojams pagal vykdomuosius raštus, siekiant laiku pervesti antstolių kontoroms;;

6.3. sudaro darbo užmokesčio žiniaraščius, buhalterines pažymas, siekiant teisingai ir tiksliai panaudoti lėšas sudarant sąskaitų korespondencijas;

6.4. rengia pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

6.5. rengia ketvirtines bei metines darbo apmokėjimo ataskaitas, užtikrinant savalaikį jų pateikimą Statistikos departamentui, VMI, ir VSD;

6.6. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:10