Pavel Srebniuk

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.7.atitikti asmens sveikatos būklės III skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.8. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja Pusiaukelės namų veiklą užtikrinant teisės aktuose ir nuostatuose numatytų užduočių ir funkcijų vykdymą;

5.2. rengia ketvirčio planus, siekiant užtikrinti tikslingą ir kryptingą Pusiaukelės namų veiklą;

5.3. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

5.4. dalyvauja drausmės komisijos posėdžiuose, užtikrinant tinkamą bei individualų nuteistojo elgesio įvertinimą bei tinkamos drausminės poveikio priemonės pritaikymą;

5.5. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

5.6. priima nuteistuosius atvykusius į Pusiaukelės namus, apie atvykusį nuteistąjį informuoja budintįjį direktoriaus padėjėją;

5.7. pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nuteistųjų elgesio taisyklėmis (teisėmis ir pareigomis), Pusiaukelės namų dienotvarke, Pusiaukelės namų nuostatais ir Aprašu;

5.8. paskiria nuteistajam jo gyvenamąją patalpą (kambarį) ir miegamąją vietą;

5.9. informuoja Pusiaukelės namų nuteistuosius apie Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių, Pusiaukelės namų dienotvarkės, Pusiaukelės namų nuostatų ir Aprašo, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja nuteistųjų, siūlomų perkelti į Pusiaukelės namus, sąrašą;

5.11. aiškinasi nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

5.12. auklėjimo tikslais palaiko ryšius su nuteistųjų artimaisiais, užtikrinant socialinės reabilitacijos tikslų efektyvų įgyvendinimą;

5.13. reikalauja iš nuteistųjų laikytis Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių bei analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius, užtikrinant tinkamų priemonių konfliktinei situacijai likviduoti pritaikymą;

5.14. administruoja Pusiaukelės namų veiklą užtikrinant savalaikį charakteristikų parengimą, darbo drausmės kontrolę;

5.15. rengia ir koreguoja skyriaus specialistų (Pusiaukelės namų veiklos klausimais) pareigybių aprašymus, teikia siūlymus juos tobulinti, supažindina naujai priimtus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais;

5.16. siekiant užtikrinti Saugumo technikos taisyklių laikymąsi, supažindina Pusiaukelės namuose dirbančius skyriaus specialistus su Priešgaisrinės saugos, Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbo vietoje. Užtikrinant darbą tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninį stovį;

5.17. reikalauja iš Pusiaukelės namuose dirbančių skyriaus specialistų reikiamos informacijos apie socialinės reabilitacijos darbo organizavimą ir jo rezultatus, užtikrinant paruošiamąjį darbą integruojant nuteistuosius į laisvę;

5.18. dalyvauja visuose masiniuose, kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose nuteistiesiems, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

5.19. organizuoja pasitarimus Pusiaukelės namų veiklos organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

5.20. teikia pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

5.21. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą Pusiaukelės namuose;

5.22. reguliariai asmeniškai lankosi visuose nuteistųjų gyvenamosiose vietose (kambariuose) ir vertina Pusiaukelės namuose dirbančių skyriaus specialistų darbo rezultatus, atsižvelgiant į tvarką gyvenamosiose vietose, nuteistųjų pastabas bei specialistų dokumentų valdymo kokybę;

5.23. organizuoja, ne rečiau kaip kartą per savaitę, tikrinimą nuteistųjų darbo ir mokymosi vietose;

5.24. kontroliuoja socialinės reabilitacijos programų savalaikę vykdymo eigą ir terminus, užtikrinant jų efektyvumą;

5.25. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą „DocLogix“;

5.26. esant būtinumui (atostogų, ligos metu ir kita) pavaduoja kitą Pusiaukelės namų darbuotoją;

5.27. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 27 d. 10:32