Dangira Dobiliauskaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su materialiniu-buitiniu aprūpinimu, viešaisiais pirkimais susijusiais teisės aktais.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tikrina patalynės, aprangos, higienos priemonių ir kitų materialinių buitinių reikmenų išdavimą nuteistiesiems ir suimtiesiems, vykdant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

6.2. pildo Suimtųjų (nuteistųjų) materialinio buitinio aprūpinimo korteles, užtikrinant išdavimo normų laikymąsi;

6.3. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų patalynės skalbinių priėmimo ir išdavimą, užtikrinant teisės aktų reikalavimus;

6.4. tikrina suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių viršutinių darbužių skalbimo paslaugos teikimo kokybę ir sąlygas, užtikrinant teisės aktų reikalavimus;

6.5. paskirsto užduotis nuteistiesiems asmenims, atliekantiems inventoriaus sandėlio darbininkų darbus, išduodant suimtiesiems ir nuteistiesiems patalynę, aprangą, higienos priemones, patalynės skalbinius ir kitas materialinius buitinius reikmenis, siekiant užtikrinti tinkamą darbų atlikimą;

6.6. atsakingas už kirpyklos aprūpinimą priemonėmis, užtikrinant teisės aktų reikalavimus;

6.7. atlieka gautų iš sandėlio ir išduodamų suimtiesiems ir nuteistiesiems patalynės, aprangos, higienos priemonių ir kitų materialinių buitinių reikmenų apskaitą, užtikrinant racionalų materialinių vertybių naudojimą;   

6.8. atlieka patalynės, aprangos, higienos priemonių ir kitų materialinių buitinių reikmenų užsakymus, užtikrinant teisės aktais nustatytas materialinio aprūpinimo normas.

6.9. atsakingas už lovos čiužinių, antklodžių, pagalvių dezinfekcijos atlikimą, jos periodiškumą, užtikrinant higienos normų reikalavimus;

6.10. nagrinėja nuteistųjų ir suimtųjų prašymus, skundus, pareiškimus, vykdant teisės aktuose nustatytas normas;

6.11. teikia vadovybei pasiūlymus dėl finansinių lėšų, reikalingų laikomiems Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime suimtiesiems ir nuteistiesiems aprūpinti patalyne, apranga, higienos priemonėmis ir kitais materialiniais buitiniais reikmenimis, užtikrinant racionalų finansinių lėšų panaudojimą;

6.12. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių  uždaviniais ir funkcijomis, įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:13