Katažyna Kviatkovska-Lukaševič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniu laipsniu arba vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų psichologinio darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje ir patirtį vedant elgesio pataisos programas ir taikant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų psichologinės tarnybos veiklos principais ir formomis, Psichologų etikos kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais laisvės atėmimo vietų veiklą, žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotų ir įsakymu patvirtintų arba Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau-Lukiškių TI-K) direktoriaus įsakymu patvirtintų pataisos programų nuteistiesiems vykdymą, užtikrinant veiksmingą ir tinkamą jų taikymą atsižvelgiant į nuteistojo kriminogeninius poreikius;

4.2. teikia pasiūlymus dėl nuteistųjų pataisos programų poreikio bei rengia jų projektus, siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą;

4.3. atlieka vykdomų elgesio korekcijos programų efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl efektyvesnio jų vykdymo;

4.4. Resocializacijos skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja ir analizuoja nuteistųjų, piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus), skundus ir pasiūlymus, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą;

4.5. pildo, kaupia, sistemina, saugo ir tvarko su psichologų veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinant teisės aktų esminių nuostatų įgyvendinimą;

4.6. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų pirminį psichologinį įvertinimą, siekiant išsiaiškinti galimus rizikos veiksnius, problemas bei supažindinti su psichologinės pagalbos galimybėmis įstaigoje;

4.7. pagal kompetenciją teikia psichologinę pagalbą ir bendradarbiaujant su kitais įstaigos administraciniais padaliniais, vykdo psichologinių krizių laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją;

4.8. vykdo individualias psichologines konsultacijas suimtiesiems ir nuteistiesiems, siekiant padėti įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, adaptuojantis tiek įkalinimo įstaigoje, tiek visuomenėje;

4.9. atlieka motyvacinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, skatinat juos dalyvauti vykdomose programose, užsiėmimuose;

4.10. atlieka nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą, naudojant adaptuotas ir aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, kuriomis yra apmokytas dirbti, siekiant pateikti rekomendacijas darbui su nuteistuoju bei vadovaujasi jomis taikant elgesio korekcijos priemones;

4.11. dalyvauja Individualaus nuteistojo resocializacijos plano sudaryme, priemonių įgyvendinime bei jų koregavime, siekiant valdyti kriminogeninius veiksnius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;

4.12. kartu su Resocializacijos skyriaus specialistu rengia socialinio tyrimo išvadas, siekiant paruošti medžiagą Lygtinio paleidimo komisijai dėl nuteistojo lygtinio paleidimo taikymo ar perkėlimo į Pusiaukelės namus, galimybės;

4.13. esant poreikiui, konsultuoja įstaigos darbuotojus, siekiant padidinti psichologinį pasiruošimą darbui, darbo efektyvumą bei suteikti psichologinę pagalbą;

4.14. viešina psichologų veiklos gerosios patirties rezultatus rengiant pranešimus įstaigos tinklalapyje, siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis, siekiant tęstinumo, duomenų išsamumo ir objektyvumo;

4.16. vykdo kitas teisės aktuose ir direktoriaus įsakymuose numatytas funkcijas, vykdo vadovybės ir skyriaus viršininko nurodymus siekiant įgyvendinti psichologinės pagalbos prieinamumą tiek suimtiesiems, nuteistiesiems, tiek įstaigos darbuotojams.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 19 d. 13:44