Leolialija Pozlevič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su materialiniu-buitiniu aprūpinimu, viešaisiais pirkimais susijusiais teisės aktais.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja ir rengia atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų skundus, prašymus, pasiūlymus, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.2. rengia pažymas, atsiliepimus įstaigoms, kurios kreipiasi dėl suimtųjų, nuteistųjų skundų, prašymų, pasiūlymų, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

6.3. tikrina sandėlininkų darbą, ataskaitas, užtikrinant racionalų materialinių vertybių naudojimą;

6.4. dalyvauja parduotuvės, valgyklos patikrinimuose, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

6.5. atlieka paskaičiavimus, ruošia paraiškas laikomų įstaigoje suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimui apranga ir patalyne, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

6.6. dalyvauja valstybės institucijų higienos sąlygų patikrinimuose, užtikrinant Lietuvos higienos normų reikalavimus;

6.7. teikia vadovybei pasiūlymus dėl finansinių lėšų, reikalingų laikomiems Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime suimtiesiems ir nuteistiesiems aprūpinti apranga, patalyne ir kitomis priemonėmis, užtikrinant racionalų finansinių lėšų panaudojimą;

6.8. teikia vadovybei pasiūlymus dėl pareigūnų aprūpinimo apranga, užtikrinant teisės aktuose nustatytų atitinkamų normų įgyvendinimą;

6.9. vykdo Turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 15:29