Dmitrij Michailov

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties  išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2.   turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3.išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4.  gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;

4.5.  mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;

4.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal įgaliojimą atstovauja Lukiškių TI-K visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose;

5.2. rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus; atsiliepimus į ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus ir kt.) ir užtikrina, kad jie atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.3. informuoja skyriaus patarėją (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) apie teismuose nagrinėjamas Lukiškių TI-K bylas, kontroliuoja jų eigą,  teikia pasiūlymus dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo;

5.4. analizuoja ir sistemina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, reikalingą tinkamai atstovauti Lukiškių TI-K Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat apibendrina Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką bylose prieš Lietuvą.

5.5. atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įstaigos padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų,vertina jų atitikimągaliojantiems teisės aktams, rengia siūlymus dėl įstaigoje galiojančių teisės aktų pakeitimų, papildymų ar pripažinimo netekusiais galios;

5.6. konsultuoja įstaigos darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas, teismų praktikos ir teisės taikymo, kitais teisiniais klausimais;

5.7. padeda įforminti ir vizuoja įstaigos vardu sudaromas sutartis, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia dėl jų išvadas;

5.8. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka Lukiškių TI-K darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

5.9. teikia pasiūlymus dėl Lukiškių TI-K padarytos materialinės žalos išieškojimo iš kaltų įstaigos darbuotojų ar įstaigoje laikomų asmenų, rengia dokumentinę medžiagą ir teikia ją atitinkamai instancijai nagrinėti;

5.10. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu ir užtikrina jų tinkamą perdavimą į įstaigos archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja Lukiškių TI-K ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.12. nagrinėja ir rengia atsakymų projektus į Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų bei kitų institucijų paklausimus ir raštus, piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, skundus, pareiškimus, užtikrindamas galiojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tinkamą asmenų aptarnavimą ir institucijų bendradarbiavimą;

5.13. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

5.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d. 15:40