Irma Sakalauskaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti teisinio darbo patirties;

3.3 išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje ir sugebėti juos taikyti savo darbe;

3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina, kad pataisos namų direktoriui pateikiami pasirašyti ir tvirtinti pataisos namų įsakymų bei kitų teisinių dokumentų projektai, atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, juos vizuoja;

4.2. rengia teisinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos visų instancijų teismams;

4.3. teikia kiekvieno ketvirčio pradžioje teisminių bylų ataskaitą Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

4.4. tvarko darbuotojų darbo sutartis (ruošia, registruoja, papildo, rengia pakeitimus ir kt.);

4.5. analizuoja teismų praktiką, teikia informaciją įstaigos darbuotojams apie aktualią teismų praktiką, kaupia ir teikia teisminių bylų statistiką;

4.6. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

4.7. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

4.8. užtikrina Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų teisminių dokumentų tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

4.9. Skyriaus vedėjui pavedus, savarankiškai arba kartu su Vilniaus pataisos namų administraciniais padaliniais rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus;

4.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

4.11. Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

4.12. vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas įstaigoje (informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), stebi, kaip laikomasi BDAR, konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR, bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 17 d. 14:34