Irma Sakalauskaitė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

       3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      3.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

      3.2. turėti teisinio darbo patirties;

      3.3 išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje ir sugebėti juos taikyti savo darbe;

      3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

      3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

      3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

      3.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina, kad pataisos namų direktoriui pateikiami pasirašyti ir tvirtinti pataisos namų įsakymų bei kitų teisinių dokumentų projektai, atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, juos vizuoja;

4.2. rengia ir padeda parengti administracijos padaliniams Vilniaus PN vardu sudaromas sutartis, jas vizuoja, užtikrindamas jų atitiktį teisės aktuose įvardintiems reikalavimams;

4.3. registruoja gaunamus skundus Vilniaus pataisos namų procesinių bylų apskaitos žurnale;

4.4. rengia teisinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos visų instancijų teismams;

4.5. formuoja ir tvarko Skyriaus teisminių dokumentų bylas, siekdamas išsaugoti informaciją ir užtikrinti Vilniaus PN teisminės praktikos tęstinumą;

4.6. užtikrina Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų teisminių dokumentų tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

4.7. teikia kiekvieno ketvirčio pradžioje teisminių bylų ataskaitą Kalėjimų departamentui prie LR TM biudžeto planavimo skyriui;

4.8. stebi įstaigos teisinę praktiką, rezultatus pristatyto įstaigos darbuotojams;

4.9. sudaro sąlygas ir galimybes nustatyta tvarka identifikuoti vaizdo konferencijos būdu apklausiamus asmenis vaizdo konferencijų teismo proceso metu;

4.10. sudaro sąlygas prisiekti (pasižadėti) teismui ir priesaikos (pasižadėjimo) tekstą pasirašyti;

4.11. pildo suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi vaizdo konferencijos įranga registracijos žurnalą;

4.12. pasirašo ir pateikia prašančiam teismui patvirtinimus dėl apklausos vaizdo konferencijos būdu;

4.13. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

4.14. tvirtina pataisos namuose rengiamų dokumentų kopijas, dokumentų nuorašus bei išrašus;

4.15. Skyriaus vedėjui pavedus, savarankiškai arba kartu su Vilniaus PN administraciniais padaliniais rengia Vilniaus PN veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus;

4.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais) pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

4.17. Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:21