Ingrida Noreikaitė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties (psichologijos magistro  kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2.  turėti ne mažesnę nei 2 metų psichologo darbo patirties;

4.3. išmanyti psichologo profesinės etikos reikalavimus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4.4. išmanyti sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinių, socialinių ir psichologinių veiksnių sąveiką psichologinių sutrikimų atsiradime ir dinamikoje;

4.5. mokėti naudoti psichodiagnostinio tyrimo metodikas ir interpretuoti jų rezultatus, praktiškai konsultuoti interesantus gyvenimo sunkumų, psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais;

4.6. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;

4.7. gebėti priimti tinkamą problemos sprendimo strategiją, paremtą profesiniu situacijos suvokimu bei savo pirminėmis kompetencijomis;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. įgyvendina Tarnybos darbo planus bei teikia pažymas, ataskaitas apie įvykdytas priemones;

5.2. atlieka nuteistojo asmenybės, jo psichikos procesų funkcionavimo bei sutrikimų diagnostinius tyrimus, interpretuoja jų rezultatus, pateikia Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytas psichologines (socialinio tyrimo) išvadas;

5.3. įvertina nuteistųjų psichosocialinę padėtį, lavina jų adaptacinius ir socialinius įgūdžius, stebi bei vertina adaptacijos pataisos namuose procesą, vykdo neadaptyvios adaptacijos intervenciją;

5.4. atlieka nuteistųjų asmenybės poreikių bei rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimus;

5.5. vykdo psichologinių krizių, savižudybių, savęs žalojimo, smurto plitimo prevenciją;

5.6. atlieka tarpininko funkciją konfliktinių situacijų tarp nuteitųjų bei įstaigos personalo metu;

5.7. esant poreikiui, teikia individualias psichologines konsultacijas įstaigos personalui;

5.8. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis psichologinę pagalbą nuteistiesiems;

5.9. pagal poreikį organizuoja personalo mokymą psichikos sveikatos klausimais, siekdamas užtikrinti psichikos sveikatos prevenciją ir teigiamą įstaigos mikroklimatą;

5.10. organizuoja ir vykdo psichokorekcines programas tikslinėms nuteistųjų grupėms, užtikrindamas grupinę psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų poreikius;

5.11. užtikrina psichologinės apklausos metodo (Debriefing‘o) savalaikį vykdymą (nuteistiesiems ir/ar personalui) esant kriziniam įvykiui (šaunamojo ginklo panaudojimo, savižudybės, savęs žalojimo atvejai ir kt.);

5.12. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ar įstaigos vadovybės pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:26