Irena Burdaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymą;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją.

                       

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS                       

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis tvarko gaunamą iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių tardymo izoliatorių, teismų ir prokuratūrų korespondenciją: skenuoja, DVS priemonėmis registruoja ir perduoda rezoliucijoms įstaigos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ar administracijos struktūrinių padalinių vadovams, siekdamas užtikrinti šių dokumentų įtraukimą į įstaigos dokumentų apskaitos sistemą ir veiklos įrodymų išsaugojimą, o prireikus – operatyvų informacijos apie juos valdymą;

4.2.  kompiuterinėje sistemoje REGIS registruoja gaunamą iš įvairių valstybės institucijų, įmonių, organizacijų ir kitų juridinių asmenų korespondenciją, parengia reikiamas šių dokumentų kopijas, perduoda rezoliucijoms įstaigos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ar administracijos struktūrinių padalinių vadovams;

4.3. vykdo vykdomųjų dokumentų kontrolę;

4.4. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo sudarytų ir jo gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

4.5. atlieka dokumentų paiešką įstaigos informacinėse kompiuterinėse sistemose DVS, REGIS;

4.6. tvarko priskirtas Veiklos organizavimo skyriaus bendrosios dokumentacijos bylas;

4.7. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus darbuotojų (jų ligos, atostogų ar komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;

4.8. vykdo kitus skyriaus Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ir patarėjo (dokumentų valdymo klausimais) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 12 d. 13:15