Vladislav Senkevič

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybos santykius ir pataisos pareigūnų tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.4. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą;

4.5. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo tarnybą dieninėje pamainoje ir gerai žino savo tarnybines pareigas;

5.2. nedelsiant informuoja SVS specialistą (budinčiosios pamainos vyresnįjį) ar specialistą (apsaugai), ar pataisos namų direktoriaus budintį padėjėją apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

5.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė įstaigoje laikomiems asmenims pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

5.5. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

5.6. gerai žino nuteistuosius (suimtuosius) įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas bei nustatyta tvarka vykdo šių asmenų priežiūrą priskirtame objekte;

5.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir atsakingam SVS specialistui;

5.8. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos įstaigoje laikomų asmenų dienotvarkės bei nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

5.9. pastebėjęs nuteistųjų (suimtųjų) elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

5.10. sužinojęs apie įstaigoje laikomų asmenų grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša budinčiosios pamainos vyresniajam ar sargybos viršininkui, ar pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

5.11. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

5.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų (suimtųjų) asmens kratas ar apžiūras bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus (aktus, protokolus ir pan.);

5.13. atlieka internetinės telefonijos administravimą;

5.14. diegia inžinerines – technines apsaugos, ryšio bei vaizdo stebėjimo priemones;

5.15. tikrina pataisos namų draudžiamųjų zonų vartų, užtvarų, spynų bei užraktų būklę, nustatęs trūkumus imasi priemonių trūkumams pašalinti;

5.16. supažindina pareigūnus kaip teisingai ir racionaliai naudotis inžinerinėmis – techninėmis apsaugos, ryšio bei vaizdo stebėjimo priemonėmis. Nuolat tikrina, kaip pareigūnai laikosi inžinerinių – techninių apsaugos, ryšio ir vaizdo stebėjimo priemonių naudojimosi taisyklių. Apie nustatytus pažeidimus nedelsiant praneša pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir atsakingam SVS specialistui;

5.17. tvarko inžinerinių – techninių apsaugos, ryšio ir vaizdo stebėjimo priemonių apskaitą, reguliariai šias priemones tikrina (remontuoja) bei užtikrina nuolatinį ir kokybišką jų funkcionavimą;

5.18. aprūpina pataisos namų pareigūnus tarnyboje reikalingomis ryšio priemonėmis;

5.19. vykdo tinkamą inžinerinių – techninių apsaugos, ryšio bei vaizdo stebėjimo priemonių eksploataciją;

5.20. nustato įstaigoje laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

5.21. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

5.22. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.23. konvojuoja (lydi) nuteistuosius (suimtuosius) neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

5.24. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

5.25. vykdo kitas pataisos namų direktoriaus patvirtintas nuolatinio pobūdžio SVS funkcijas bei įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 22 d. 15:18