Saulius Ivaškevičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti darbuotojų saugos pažymėjimą, būti baigusiam civilinės ir priešgaisrinės saugos kursus;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą;

4.4. sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal savo kompetenciją savo veikloje vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, koordinuoja ir kontroliuoja organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių priemonių įgyvendinimą, siekiant mažinti darbuotojų traumatizmą, profesines ligas, sudarant tinkamas sąlygas darbo vietose jų sveikatai ir darbingumui išsaugoti;

5.2. supažindina naujai priimtus į darbą darbuotojus su įvadine saugos darbe instrukcija, siekiant informuoti apie profesinę riziką Įstaigoje bei darbo vietoje, apie įstaigoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;

5.3. organizuoja Įstaigos struktūrinių padalinių vadovų saugos darbe žinių patikrinimą (atestavimą), užtikrinant šių asmenų ir jiems pavaldžių darbuotojų saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

5.4. vadovauja lengvų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo komisijai, užtikrinant lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo tvarkos vykdymą;

5.5. konsultuoja administracijos struktūrinių padalinių vadovus bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

5.6. rengia įsakymų ir raštų dėl saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos projektus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti;

5.7. koordinuoja padalinių vadovų veiklą bei periodiškai tikrina saugos darbe būklę Įstaigos padaliniuose, siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymą;

5.8. supažindina, apmoko priešgaisrinės saugos klausimais įstaigos struktūrinių padalinių vadovus ir kontroliuoja darbuotojų apmokymą, siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos aktų vykdymą;

5.9. tikrina priešgaisrinės įrangos techninę būklę, užtikrinant įrangos nuolatinę parengtį gaisro atveju;

5.10. organizuoja įstaigos padalinių aprūpinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, siekiant palaikyti priešgaisrinės saugos būklę įstaigoje;

5.11. pagal kompetencija dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.12. ruošia saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, siekiant užtikrinti reikalingų statistinių duomenų pateikimą;

5.13. dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos rengiamuose struktūrinių padalinių patikrinimuose ir kontroliuoja kaip šalinami patikrinimų metu rasti pažeidimai. Apie pažeidimų pašalinimą raštu informuoja Valstybinę darbo inspekciją;

5.14. nuolat palaiko ryšį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu ir Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

5.15. koordinuoja radiacinės saugos būklės kontrolės vykdymą padaliniuose, atlieka jonizuojančių prietaisų inventorizaciją, nuolat palaiko ryšį su Radiacinės saugos centru;

5.16. koordinuoja profesinės rizikos vertinimą ir tuo pagrindu įvertina faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę Įstaigoje, jos struktūriniuose padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Nustačius, kad darbuotojų saugos ir sveikatos būklė neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, informuoja direktorių;

5.17. ruošia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, siekiant užtikrinti darbuotojų ir nuteistųjų saugą ekstremalių situacijų atvejų;

5.18. koordinuoja, civilinės saugos reikalavimų vykdymą Įstaigos struktūriniuose padaliniuose;

5.19. organizuoja įstaigos darbuotojų aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis, užtikrinant saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

5.20. organizuoja įstaigos matavimo priemonių apskaitą, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

5.21. reikalauja iš struktūrinių padalinių vadovų, darbuotojų, nuteistųjų, atliekančių ūkio darbus, vykdyti vidaus tvarkos taisykles ir nurodymus, liečiančius saugą darbe ir priešgaisrinę saugą, užtikrinant saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

5.22. organizuoja darbuotojų mokymus saugos darbe ir priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir reikalingų darbe žinių įsisavinimą;

5.23. organizuoja bei koordinuoja Įstaigos nekilnojamojo turto priėmimo – perdavimo procedūras, derinant su VĮ Turto banku bei Teisingumo ministerija;

5.24. nagrinėja darbuotojų bei nuteistųjų skundus, saugos ir sveikatos klausimais ir teikia dėl jų pasiūlymus įstaigos direktoriui;

5.25. pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;

5.26. vykdo Skyriaus vedėjo papildomus pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 4 d. 09:01