Rimgaudas Bubelis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti universitetinį psichologijos studijų krypties psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro išsilavinimą arba būti baigusiam vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, krizių įveikos strategijas;

3.3. turėti žinių reikalingų terapinio darbo su priklausomais asmenimis vykdymui, t. y. būti dalyvavusiam, psichologinės ir/ar socialinės pagalbos bei priklausomybių terapijos mokymuose;

3.4. būti susipažinusiam su terapiniu ir reabilitaciniu procesu programose, besiremiančiose „12 žingsnių“ metodologija;

3.5. išmanyti ir mokėti identifikuoti nuteistųjų psichologinius gynybos mechanizmus, naudojamus priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų;

3.6. išmanyti sveikimo nuo priklausomybės ligų ypatumus ir etapus, atkryčio prevenciją;

3.7. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas bei išvadas;

3.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia informaciją nuteistiesiems apie priklausomybės ligas, apie sveikimo procesą bei kitą informaciją, reikalingą siekiant motyvuoti nuteistuosius pokyčiui;

4.2. organizuoja ir vykdo PRG reabilitacijos programą, veikia vadovaudamasis PRG veiklos taisyklėmis;

4.3. įvertina nuteistųjų asmenybės poreikius, rizikos faktorius, siekdamas efektyviai taikyti individualias bausmės atlikimo ir psichosocialinės reabilitacijos priemones;

4.4. teikia siūlymus skyriaus patarėjui dėl nuteistųjų priėmimo į PRG reabilitacijos programą ir organizuoja jų priėmimą;

4.5. renka, kaupia ir sistemina duomenis apie nuteistuosius, dalyvaujančius PRG reabilitacijos programoje, identifikuoja pagrindines nuteistojo problemas, terapines užduotis bei kryptis tolimesniam darbui;

4.6. organizuoja bei užtikrina, jog nuteistieji, norintys dalyvauti savitarpio pagalbos grupėse (Anoniminiai Alkoholikai, Anoniminiai Narkomanai), turėtų šią galimybę;

4.7. pagal nuteistųjų poreikį – teikia terapinę/savitarpio pagalbą turintiems psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemų;

4.8. pagal poreikį teikia individualias konsultacijas nuteistiesiems, turintiems psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemų;

4.9. vykdo narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją bei postvenciją nuteistiesiems;

4.10. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę ir psichologinę pagalbą priklausomiems nuo psichiką veikiančių medžiagų nuteistiesiems, užtikrindamas šių organizacijų pagalbos nuteistiesiems prieinamumą;

4.11. atlieka nuteistųjų asmenybės psichologinius įvertinimus, jų rezultatus įrašo individualaus darbo knygelėse, individualiuose socialinės reabilitacijos planuose;

4.12. atlieka nuteistųjų asmenybės poreikių bei rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimus;

4.13. teikia pasiūlymus skyriaus viršininko patarėjui rengiant veiklos planus;

4.14. kartą per ketvirtį teikia ataskaitas apie savo darbo rezultatus;

4.15. tvarko dokumentus naudojant kompiuterinę dokumentų ir procesų valdymo programą DocLogix;

4.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės, skyriaus viršininko ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

__________________________

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:26